Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập. 58, Số. 5 (2022) Trang: 60-68

Phát hiện bất thường là một bài toán được quan tâm nhiều trong những năm gần đây với nhiều phương pháp ra đời có độ chính xác cao. Future Frame Prediction là phương pháp tiếp cận mới lạ đối với bài toán phát hiện bất thường trong video. Phương pháp này có ý tưởng chính là sử dụng các video chỉ chứa khung hình bình thường để huấn luyện mô hình. Giai đoạn kiểm tra, mô hình có thể nhận đầu vào là video có chứa khung hình bất thường, việc phát hiện bất thường dựa trên sự khác biệt giữa khung hình được tái tạo từ dữ liệu bình thường và khung hình thực tế có chứa bất thường trong video kiểm tra. Trong bài báo này, mô hình được cải thiện bằng cách thay đổi thành phần ước lượng optical-flow trong mô hình Future Frame Prediction và sửa đổi hàm lỗi dựa trên công trình FenceGAN nhằm tăng hiệu suất phát hiện bất thường. Kết quả sau khi tinh chỉnh, mô hình cải thiện độ chính xác trung bình 0,5% trên các bộ dữ liệu chuẩn như UCSD Ped1, UCSD Ped2, Avenue.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...