Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 42 (2016) Trang: 66-77
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 12/08/2015

Ngày chấp nhận: 29/02/2016

 

Title:

Impacts of land acquisition in rural zones on household incomes in Vinh Thanh district, Can Tho City - Case of Thanh My flood-prone residential project

Từ khóa:

Sinh kế, thu nhập, thu hồi đất

Keywords:

Income, land acquisition, livelihood

ABSTRACT

Land acquisition by the government for the purpose of socio-economic development has been the inevitable trend of development towards industrialization and urbanization. In the process, local people being lost  production land have switched their careers and livelihoods have also been changed accordingly. Descriptive statistics and double difference methods were used in the study on impacts of land acquisition in rural area on the income of people in the Vinh Thanh district, Can Tho city to describe and quantify the changes in people's livelihoods. The results showed no difference in the income of the people after two years since the government implemented land acquisition.

TÓM TẮT

Việc thu hồi đất của người dân do Chính phủ thực hiện vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã và đang là xu thế tất yếu của quá trình phát triển theo hướng công nghiệp hóa và đô thị hóa. Trong quá trình đó, người dân đã bị mất đất sản xuất, phải chuyển đổi nghề nghiệp và sinh kế cũng thay đổi theo. Nhóm tác giả nghiên cứu tác động của việc thu hồi đất vùng nông thôn đến thu nhập người dân tại huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ bằng phương pháp sai biệt kép nhằm mô tả và lượng hoá những thay đổi trong sinh kế của người dân. Kết quả cho thấy không có sự khác biệt về thu nhập của người dân sau hai năm kể từ khi Nhà nước thực hiện việc thu hồi đất.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...