Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập. 58, Số. 4 (2022) Trang: 235-251

Mục đích nghiên cứu của bài viết là phân tích ảnh hưởng của số hóa lên tới khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của doanh nghiệp ngành sản xuất tại Việt Nam. Số liệu trong nghiên cứu được chiết ra từ bảng Điều tra doanh nghiệp (AES) do Tổng cục Thống kê thu nhập hàng năm từ năm 2012 đến 2018 kết hợp với dữ liệu Điều tra năng lực công nghệ của doanh nghiệp ngành sản xuất (TCS). Kết quả cho thấy số hóa làm tăng khả năng doanh nghiệp ngành này tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Hơn nữa, các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành công nghệ thấp lại có khả năng chuyển hóa lợi ích công nghệ số làm động lực tham gia vào chuỗi tốt hơn hẳn so với doanh nghiệp ở ngành công nghệ cao.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...