Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập. 58, Số. Giáo dục Đồng bằng sông Cửu Long (2022) Trang: 1-9

Trong bài báo này, bài toán tối ưu vector không lồi được xem xét và thảo luận các tính chất của tập nghiệm hữu hiệu yếu đối với bài toán này. Trước hết, một số khái niệm về tính lồi tổng quát của ánh xạ giá trị vector được đưa ra và nghiên cứu các mối quan hệ của chúng. Tiếp đó, dựa trên hàm khoảng cách định hướng theo nghĩa Hiriart-Urruty, một hàm vô hướng phi tuyến mới cho bài toán đang xét được giới thiệu và nghiên cứu tính giả nửa liên tục của nó. Cuối cùng, các khái niệm và tính chất của hàm khoảng cách định hướng Hiriart-Urruty được sử dụng để thiết lập các điều kiện đủ cho sự tồn tại và tính liên thông của tập nghiệm hữu hiệu yếu của bài toán trên.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...