Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập. 58, Số. Giáo dục Đồng bằng sông Cửu Long (2022) Trang: 10-18

Trong bài báo này, bài toán quy hoạch hai mức và tính chất đặt chỉnh của chúng được tập trung nghiên cứu. Trước hết, các dạng xấp xỉ nghiệm của bài toán đang xét được xây dựng và từ đó, các khái niệm đặt chỉnh theo nhiều nghĩa khác nhau của lớp bài toán này cũng được đề xuất. Bằng việc sử dụng các điều kiện liên quan đến tính liên tục của hàm nhiều biến, điều kiện đủ cho các mối quan hệ của các loại đặt chỉnh đã được đề xuất ở trên được thiết lập. Một số ví dụ minh họa cho kết quả nghiên cứu cũng được đưa ra.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...