Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 20a (2011) Trang: 77-83
Tải về

Abstract

Some morphological and biological characteristics of Omphisa anastomosalis Guenée were investigated under the laboratory and greenhouse conditions at Department of Plant Protection, Can Tho University. Results showed that an O. anastomosalis female laid averagely 244.6 eggs with the average ratio of egg hatching was 16.25%. Otherwise, the life cycle of O. anastomosalis was 34 ? 41 days (average 36,8 days), in which egg stage was  3 ? 4 days (average 3,35 days);   larval stage was 18 ? 25 days (average 19,85 days); pupal stage was 11 ? 12 days (average 11,6 days); and the time from eclosion to a female starting to lay eggs was 2 days.

Keywords: fecundity, larval instar,  life cycle, Omphisa anastomosalis

Title: Some morphological and biological characteristics of the sweet potato vine borer (Omphisa anastomosalis Guenée.)

Tóm TắT

Một số đặc điểm hình thái và sinh học của Omphisa anastomosalis Guenée được khảo sát trong điều kiện phòng thí nghiệm và nhà lưới ở Bộ môn Bảo vệ Thực vật, Trường Đại học Cần Thơ. Kết quả cho thấy một bướm O. anastomosalis cái đẻ trung bình 244,6 trứng với tỉ lệ trứng nở là 16,25%. Vòng đời của O. anastomosalis kéo dài từ 34 ? 41 ngày (trung bình 36,8 ngày), trong đó thời gian của trứng là 3 ? 4 ngày (trung bình 3,35  ngày); ấu trùng là 18 ? 25 ngày (trung bình 19,85  ngày); nhộng là 11 ? 12 ngày (trung bình 11,6 ngày); và thời gian từ lúc vũ hóa đến bướm cái đẻ trứng là 2 ngày.

Từ khóa: Khả năng đẻ trứng, Omphisa anastomosalis; tuổi sâu; vòng đời

Các bài báo khác
Số 27 (2013) Trang: 104-110
Tải về
Vol. 54, No. 2 (2018) Trang: 35-39
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 76-82
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 77-84
Tải về
1 (2012) Trang: 174
Tác giả: Lê Văn Vàng
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 168
Tác giả: Lê Văn Vàng
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
76 (2012) Trang: 2153
Tạp chí: Bio Bio Bio
7 (2011) Trang: 728
Tạp chí: Côn trùng học
37 (2010) Trang: 134
Tạp chí: J Chem Ecol
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...