Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 40 (2015) Trang: 76-82
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận:11/03/2015

Ngày chấp nhận: 28/10/2015

Title:

Synthesis of (10E,12E)-10,12-hexadecadienal compound, a sex pheromone component of some lepidopterous pests in the Mekong Delta of Vietnam

Từ khóa:

(10E,12E)-10,12-hexadecadienal,phản ứng Wittig, pheromone giới tính, tổng hợp

Keywords:

(10E,12E)-10,12-hexadecadienal, Wittig reaction, sex pheromone, synthesis

ABSTRACT

(10E,12E)-10,12-hexadecadienal, a sex pheromone component of some lepidopterous pests in the Mekong delta, was synthesized by using a synthetic route with 1,10-decanediol as starting material and Wittig reaction as key reaction. Two hydroxyl groups (OH) of 1,10-decanediol were consecutively brominated and protected to form 1-bromo-10-methoxymethoxy-decane which was heated with triphenylphosphine at 90oC for 48 hours and then coupled with (E)-2-hexenal by Wittig reaction to produce a mixture of methoxymethyl ethers (MOM-ether) of (10E,12Z)-10,12-hexadecadien-1-ol and (10E,12E)-10,12-hexadecadien-1-ol (yield calculated from 1,10-decanediol including 4 steps was 12.2%). After removing the MOM protection group, (10E,12E)-10,12-hexadecadien-1-ol compound was separated, and purified by open column chromatography using 15% AgNO3 in silica gel as stationary phase. Oxidation of
the formed (10E,12E)-10,12-hexadecadien-1-ol with pyridinium chlorochromate (PCC)reagent gave (10E,12E)-10,12-hexadecadienal compound in 69.3% yield.

TÓM TẮT

Hợp chất (10E,12E)-10,12-hexadecadienal, thành phần pheromone giới tính của một số loài ngài gây hại cây trồng ở Đồng bằng sông Cửu Long, được tổng hợp thành công sử dụng hợp chất 1,10-decanediol làm chất phản ứng ban đầu và phản ứng Wittig làm phản ứng then chốt. Hai nhóm chức rượu (OH) của hợp chất 1,10-decanediol lần lượt được bromo hóa và bảo vệ để tạo thành hợp chất 1-bromo-10-methoxymethoxy-decane. Hợp chất 1-bromo-10-methoxymethoxy-decane sau đó được đun với triphenylphosphine ở 90oC trong 48 giờ rồi kết hợp với hợp chất (E)-2-hexenal bằng phản ứng Wittig để thu được hỗn hợp methoxymethyl ethers (MOM-ether) của (10E,12E)-10,12-hexadecadien-1-ol và (10E,12Z)-10,12-hexadecadien-1-ol (hiệu suất tính từ hợp chất 1,10-decanediol thông qua 4 bước tổng hợp đạt 12,2%). Sau khi giải bảo vệ nhóm MOM-ether, hợp chất (10E,12E)-10,12-hexadecadien-1-ol được phân lập và tinh lọc bằng sắc ký cột mở sử dụng hỗn hợp 15% AgNO3 trong silica gel làm pha tĩnh. Oxy hóa hợp chất (10E,12E)-10,12-hexadecadien-1-olthu được với chất phản ứng pyridinium chlorochromate (PCC) tạo thành hợp chất (10E,12Z)-10,12-hexadecadienal (hiệu suất 69,3%).

Các bài báo khác
Số 27 (2013) Trang: 104-110
Tải về
Vol. 54, No. 2 (2018) Trang: 35-39
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 77-83
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 77-84
Tải về
1 (2012) Trang: 174
Tác giả: Lê Văn Vàng
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 168
Tác giả: Lê Văn Vàng
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
76 (2012) Trang: 2153
Tạp chí: Bio Bio Bio
7 (2011) Trang: 728
Tạp chí: Côn trùng học
37 (2010) Trang: 134
Tạp chí: J Chem Ecol
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...