Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 27 (2013) Trang: 104-110
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 08/03/2013

Ngày chấp nhận: 20/08/2013

 

Title:

Chemical composition and configuration of asarone in the rhizome extract of ?Thuy xuong bo? (Acorus sp.)

Từ khóa:

?-asarone, ?-asarone, GC-MS, NMR, cột sắc ký mở

Keywords:

?-asarone, ?-asarone, GC-MS, NMR, open column chromatography

ABSTRACT

Chemical composition and configuration of asarone in the rhizome extract of ?Thuy xuong bo? (Acorus sp.) were determined by GC-MS and MNR analyses. Results showed that the rhizome extract of ?Thuy xuong bo? contained at least 9 compounds. In that, ?-asarone was main component with the highest content ratio (66.8%). The content ratios of other components, excepting for 1H-Cyclopropa[?]naphthalene (13.4%) and (-)-Aristolene (5.8%), were lower than 3%. Otherwise, an open column chromatography on 15% silver nitrate in silica gel using a mixture of successive increase of 2% benzene in n-hexane as mobile phase was able to purify ?-asarone in the extract.

TóM TắT

Thành phần hóa học và cấu hình của asarone trong dịch trích thân rễ cây thủy xương bồ (Acorus sp.) đã được xác định bằng các kỹ thuật phân tích GC-MS và NMR. Kết quả phân tích cho thấy dịch trích thân rễ cây TXB chứa ít nhất 9 hợp chất. Trong đó,  ?-asarone là thành phần hóa học chính với tỷ lệ hiện diện chiếm 66,8%. Các hợp chất còn lại, trừ 1H-Cyclopropa[?]naphthalene (13,4%) và (-)-Aristolene (5,8%), đều có tỷ lệ hiện diện không vượt quá 3%. Mặt khác, cột sắc ký mở sử dụng hỗn hợp 20% nitrat bạc trong silica gel làm pha tĩnh và pha động là hỗn hợp tăng lũy tiến của 2% benzen trong n-hexane là có khả năng tinh lọc ?-asarone trong mẫu ly trích.

Các bài báo khác
Vol. 54, No. 2 (2018) Trang: 35-39
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 76-82
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 77-83
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 77-84
Tải về
1 (2012) Trang: 174
Tác giả: Lê Văn Vàng
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 168
Tác giả: Lê Văn Vàng
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
76 (2012) Trang: 2153
Tạp chí: Bio Bio Bio
7 (2011) Trang: 728
Tạp chí: Côn trùng học
37 (2010) Trang: 134
Tạp chí: J Chem Ecol
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...