Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Vol. 14, No. CBA (2022) Trang: 61-67

Our present study is the first systematic survey on duckweed biodiversity in Vietnam. More than 100 samples of Spirodela, Lemna, and Wolffia were collected throughout Vietnam and maintained under laboratory conditions. In this report, the morphological variation, chromosome number, and DNA barcoding on Spirodela samples were investigated.  S. polyrhiza and S. intermedia are the only two species of Spirodela genus - the most ancient genus among the five duckweed genera. The obtained DNA sequences of atpF- atpH and psbK – psbI regions showed that all 29 Spirodela samples collected from different regions along Vietnam are S. polyrhiza. Specific SNPs of individual S. polyrhiza clones were identified in the psbK-psbI region. The differences in genome size (163 – 170 Mbp), frond size (0.80 – 1.25 cm2), frond shape (oval/circular symmetry/asymmetry), stomata (20.57 – 24.00 µm in length and 10.00 – 21.30 µm in width) and root number (4.75 – 6.69 roots) among six representatives S. polyrhiza clones were recorded. The chromosome number of these clones was uniformly 2n=40.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...