Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 33 (2014) Trang: 52-57
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 30/07/2014

Ngày chấp nhận: 29/08/2014

 

Title:

Analysis the factor affect teambuilding activities in tourism in Ho Chi Minh city

Từ khóa:

Xây dựng nhóm, du lịch, Thành phố, Hồ Chí Minh

Keywords:

Teambuilding, tourism, City, Ho Chi Minh

ABSTRACT

This paper studied the factors affecting teambuilding activities in tourism in Ho Chi Minh City. Research data were collected from 355 domestic tourists. The Cronbach?s alpha test, factor analysis, and multiple regression analysis were used in the study. The study results showed that Destination design, The attitude of participant and guidance, Capacity and performance affecting teambuilding activities in tourism in Ho Chi Minh City. In particular, Design had the highest impact.

TóM TắT

Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động teambuilding trong lĩnh vực du lịch ở Thành phố Hồ Chí Minh. Số liệu nghiên cứu được thu thập từ 355 khách du lịch nội địa. Các phương pháp kiểm định hệ số tin cậy Cronbach?s alpha, phân tích nhân tố và phân tích hồi quy đa biến được sử dụng trong nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy Thiết kế điểm đến, Thái độ của người tham gia và hướng dẫn, Năng lực và hiệu suất là những nhấn tố ảnh hưởng đến hoạt động teambulding trong du lịch ở Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, Thiết kế là yếu tố có mức tác động cao nhất.

Các bài báo khác
Số 42 (2016) Trang: 31-41
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 50-56
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...