Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập. 58, Số. 3 (2022) Trang: 281-291

Nghiên cứu được dựa trên cơ sở các lý thuyết nghiên cứu liên quan tới sự hài lòng, động lực, hiệu quả làm việc; và kiểm định các mối quan hệ giữa chúng. Phương pháp nghiên cứu định lượng với 510 phiếu khảo sát trực tiếp các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Phần mềm SmartPLS và kỹ thuật thống kê PLS – SEM được sử dụng để kiểm định giả thuyết, thang đo và mô hình cấu trúc. Kết quả nghiên cứu cho thấy đánh giá nhu cầu đào tạo, nội dung đào tạo, phương pháp đào tạo, cam kết đào tạo, hài lòng với công việc và động lực làm việc đều có tác động trực tiếp hoặc/và gián tiếp đến hiệu quả công việc. Như vậy, kiến nghị các sở ban ngành khi liên kết đào tạo nguồn nhân lực với các trường, trung tâm là cần có đánh giá đúng nhu cầu đào tạo của cơ quan mình, đồng thời cũng cần tổng hợp đánh giá của học viên về nội dung đào tạo và phương pháp đào tạo để có sự đúc kết kinh nghiệm cho các chương trình đào tạo tương lai.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...