Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập. 58, Số. 4 (2022) Trang: 223-234

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm góp phần làm rõ mối quan hệ giữa việc thực hiện trách nhiệm xã hội (TNXH) của các doanh nghiệp đến sự hài lòng và sự trung thành của nhân viên. Phương pháp nghiên cứu định lượng được thực hiện với 350 phiếu khảo sát được các nhân viên đang làm việc tại 07 doanh nghiệp lớn tiêu biểu trong các lĩnh vực kinh doanh khác nhau của thành phố Hồ Chí Minh trả lời. Việc kiểm định giả thuyết, thang đo và mô hình nghiên cứu được thực hiện bằng phần mềm SmartPLS và kỹ thuật PLS–SEM. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra có 03 hoạt động TNXH ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến sự trung thành của nhân viên gồm trách nhiệm xã hội về môi trường, trách nhiệm xã hội về kinh tế và trách nhiệm xã hội về thiện nguyện. Qua kết quả nghiên cứu, các đề xuất hàm ý quản lý và chính sách được kiến nghị nhằm đẩy mạnh việc thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...