Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Khoa học Giáo dục (2019) Trang: 56-61
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 20/03/2019
Ngày nhận bài sửa: 31/05/2019

Ngày duyệt đăng: 22/07/2019

 

Title:

Considering students’ computational thinking
in the model of STEM education: A case study at Can Tho University

Từ khóa:

Giáo dục STEM, Scratch, tư duy lập trình tính toán

Keywords:

Computational thinking, STEM education, Scratch

ABSTRACT

Computational thinking is one of the fundamental thinking types. Meanwhile, STEM education is also showing as an effective model in teaching subjects related to fields of science, technology, engineering and mathematics (STEM) in universities. This study is aimed to consider students’ computational thinking based on the model of STEM education through Scratch at Can Tho University. A statistical analysis was conducted to evaluate the results of the survey.

TÓM TẮT

Tư duy lập trình tính toán là một trong những tư duy nền tảng. Trong khi, giáo dục STEM cũng đang chứng tỏ là một mô hình hiệu quả trong đào tạo các ngành liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) trong các trường đại học. Nghiên cứu này xem xét tư duy lập trình tính toán của sinh viên dưới cách tiếp cận của mô hình giáo dục STEM thông qua phần mềm Scratch tại Trường Đại học Cần Thơ. Phân tích thống kê được sử dụng để đánh giá kết quả khảo sát.

 

Trích dẫn: Bùi Anh Tuấn, Lâm Minh Huy, Nguyễn Thị Minh Anh, Trương Quốc Tuấn và Phạm Vương Đăng Linh, 2019. Khảo sát tư duy lập trình tính toán của sinh viên trong mô hình giáo dục STEM: Nghiên cứu tại Trường Đại học Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Khoa học Giáo dục): 56-61.

Các bài báo khác
Số 48 (2017) Trang: 1-11
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 1-6
Tải về
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 56-64
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 9-14
Tác giả: Bùi Anh Tuấn
Tải về
(2021) Trang: 46-55
Tạp chí: 5th INTERNATIONAL NEW YORK CONFERENCE ON EVOLVING TRENDS IN INTERDISCIPLINARY RESEARCH & PRACTICES, Manhattan, New York City, October 3-5, 2021
(2021) Trang: 225-232
Tạp chí: 4-International European Conference on Interdisciplinary Scientific Research, Poland, August 8-9, 2021
(2020) Trang: 612-617
Tạp chí: 2020 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN TECHNOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT, November 27-28, 2020 at Ho Chi Minh City, Vietnam
22 (2019) Trang: 107-127
Tạp chí: Journal of Management Information and Decision Science
1 (2013) Trang: 542
Tác giả: Bùi Anh Tuấn
Tạp chí: HT cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc
1 (2013) Trang: 70
Tác giả: Bùi Anh Tuấn
Tạp chí: Nâng cao chất lượng đào itạo giáo viên và hoạt động nghiên cứu khoa học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...