Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 1 (2020) Trang: 21-36
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 20/08/2019
Ngày nhận bài sửa: 29/11/2019

Ngày duyệt đăng: 28/02/2020

 

Title:

Methods to detect anomalies in optical remote sensing images for search and rescue

Từ khóa:

Ảnh đa phổ, ảnh siêu phổ, ảnh viễn thám, phát hiện dị thường, tìm kiếm cứu nạn

Keywords:

Anomaly detection, hyperspectral images, multispectral images, remote sensing images, search and rescue

ABSTRACT

Research on human survival after a plane crash shows that victims are 10% less likely to survive if the rescue is delayed by more than 2 days, and the survival rate is up to 60% if the rescue is made timely within 8 hours (Xuân Đông, 2014). The same urgency also applies to maritime emergency situations or on land. Therefore, the time to find victims and rescue organizations is a decisive factor for the success of that campaign. To reduce the search time, an increasingly commonly used approach is to detect anomalies in high-resolution remote sensing images. In addition, the size of the missing person or object of interest is very small compared to the scene and is easily mixed with the terrain. Therefore, it is necessary to have methods to automatically locate objects that help improve the performance and speed of searching. In this paper, several methods of detecting anomalies in remote sensing images will be presented to solve the problem mentioned above.

TÓM TẮT

Nghiên cứu về khả năng sống sót của con người sau tai nạn máy bay cho thấy rằng, người bị nạn có khả năng sống sót nhỏ hơn 10% nếu việc cứu hộ bị trễ quá 2 ngày, và tỷ lệ sống sót lên tới 60% nếu việc cứu hộ được thực hiện kịp thời trong vòng 8 tiếng (Xuân Đông, 2014). Sự khẩn cấp tương tự cũng được áp dụng trong các tình huống cấp cứu hàng hải hay trên đất liền. Vì vậy, thời gian tìm ra người bị nạn và tổ chức giải cứu là nhân tố quyết định đến sự thành công của chiến dịch đó. Để giảm thời gian tìm kiếm, một cách tiếp cận ngày càng được sử dụng phổ biến là ứng dụng phát hiện dị thường trên ảnh viễn thám độ phân giải cao. Ngoài ra, kích thước của người mất tích hoặc vật cần quan tâm rất nhỏ so với cảnh và dễ dàng bị trộn lẫn với địa hình. Vì vậy, cần có các phương pháp tự động để định vị các đối tượng hỗ trợ nâng cao hiệu suất và tốc độ tìm kiếm. Trong bài báo này, một số phương pháp phát hiện dị thường trên ảnh viễn thám sẽ được trình bày để giải quyết vấn đề đã đề cập ở trên.

Trích dẫn: Nguyễn Văn Phương, Đào Khánh Hoài, Tống Minh Đức và Cao Thị Vinh, 2020. Phương pháp phát hiện dị thường trên ảnh viễn thám quang học ứng dụng trong công tác tìm kiếm cứu nạn. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(1A): 21-36.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...