Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập. 58, Số. 6 (2022) Trang: 1-8

Nghiên cứu này nhằm xác định biện pháp bón phân thích hợp cho sản xuất dưa chuột trên đồng ruộng trong vụ xuân hè. Thí nghiệm một nhân tố được bố trí theo khối ngẫu nhiên đầy đủ (RCBD) với 8 nghiệm thức (không bón phân, bón phân vô cơ, bón phân trùn quế, phân đậu tương, kết hợp 50% phân vô cơ với 50 – 75% phân trùn quế, kết hợp 50% phân vô cơ với 50 – 75% phân đậu tương) với 3 lần lặp. Kết quả cho thấy bón kết hợp phân vô cơ và hữu cơ giúp cây sinh trưởng, phát triển tốt, nâng cao các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất dưa chuột so với chỉ bón một phân vô cơ hoặc hữu cơ. Khi bón kết hợp cùng phân vô cơ, phân trùn quế cho hiệu quả cao hơn so với phân đậu tương. Bón 50% lượng phân vô cơ khuyến cáo và 75% phân trùn quế cho năng suất cao nhất (24,98 tấn/ha) và hiệu quả kinh tế lớn nhất với lợi nhuận đạt 76,59 triệu đồng/ha, tỷ suất lợi nhuận đạt 0,62.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...