Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2016) Trang: 901-911
Tạp chí: Hội thảo khoa học sinh viên và cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc, nơi tổ chức Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Liên kết:

Five types of CaOx crystal found in vegetative organs of Alocasia odora (Roxb.) K. Koch were druse, single raphide and block - shaped raphide, single prism and sand crystal. The crystals were formed in idioblasts and accumulated throughout developmental stages of plant. The size of CaOx crystal was very variable at the same organs. It was also larger in mature organ than that of immature. The quantity of CaOx of Alocasia odora (Roxb.) K. Koch was 362,05 mg/100 g FW. The average quantity of CaOx was highest at tuber (437,22 mg/100 g FW) and lowest at petiole (87,96 mg/100 g FW). Năm dạng tinh thể oxalat canxi được tìm thấy ở cơ quan sinh dưỡng của cây bạc hà (Alocasia odora (Roxb.) K. Koch) là dạng cầu gai, kim đơn, bó kim, lăng trụ và dạng cát. Tinh thể được hình thành trong dị bào và tích lũy dần trong quá trình phát triển của cây. Tinh thể oxalat canxi ở cơ quan trưởng thành, có kích thước lớn hơn ở cơ quan còn non. Trong cùng cơ quan, kích thước của tinh thể cũng khác nhau. Hàm lượng oxalat canxi khác nhau giữa phiến lá, bẹ lá, thân củ và rễ. Hàm lượng oxalat canxi trung bình ở cây bạc hà là 362,05 mg/100 g FW. Hàm lượng oxalat canxi cao nhất ở thân củ (437,22 mg/100 g FW) và thấp nhất ở bẹ lá (87,96 mg/100 g FW).

 

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...