Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
7 (2014) Trang: 35-41
Tạp chí: Journal of Renewable Materials

Cellulose acetate (CDA) cannot be processed as raw material because it starts to decompose before melting. Triacetin and diacetin were tested to improve CDA processing versus conventional phthalate as environmentally sustainable plasticizers, because of their low toxicity and fast biodegradability. The addition of triacetin and diacetin allowed melt processing of CDA and the results of tensile tests outlined their effect as plasticizers. The values of mechanical properties were compatible with the requirements for applications in rigid packaging. From the results of biodegradation tests it can be concluded that for pure cellulose acetate, complete biodegradation was obtained within 200 days of testing after reinoculation. Incomplete biodegradation was observed for test items with 20% triacetin or with 30% phthalate. After 46 days of incubation, the test samples with 30% plasticizer based on triacetin or triacetin-diacetin were completely biodegraded. These formulations can be selected for the production of compostable blends and/or biocomposites.

Các bài báo khác
Số 40 (2015) Trang: 43-49
Tải về
(2014) Trang: 15
Tác giả: Phương Thanh Vũ
Tạp chí: Polymer Science and Applications Conference - Ha Noi, 15 th January 2014
1 (2013) Trang: 60
Tạp chí: 4th Workshop Green Chemistry and Nanotechnologies in Polymer Chemistry
8 (2013) Trang: 28
Tạp chí: Bioplastic Magazine
1 (2012) Trang: 977
Tác giả: Phương Thanh Vũ
Tạp chí: 15th European Conference on Composite materials
1 (2007) Trang: 207
Tạp chí: Proceeding of 9th Cross Straits Symposium on Materials, Energy and Enviromental Engineering
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...