Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 100-109
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 05/04/2020

Ngày nhận bài sửa: 25/04/2020

Ngày duyệt đăng: 29/04/2020

 

Title:

Effects of dietary inulin supplementary duration on immune responses of striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus)

Từ khóa:

Cá tra, chu kỳ bổ sung, đáp ứng miễn dịch, inulin

Keywords:

Duration of supplement, inulin, immune response, striped catfish

ABSTRACT

This study aims to evaluate the effects of inulin suplementary duration on immune parameters of striped catfish. Experiment was randomly designed with 5 treatments including control (NT1); supplemeted 1% inulin in the first two weeks (NT2); supplemented 1% inulin with two weeks interval  (NT3); supplemented 1% inulin in the first four weeks (NT4); supplemented 1% inulin for eight weeks (NT5). The experiment was conducted for 8 weeks and sampled  at week 4th, 6th and 8th. Haematological parameters and lysozyme activity were analyzed for fish immune response. After 8 weeks, fish were challenged with bacteria and observed fish mortality. Results showed that growth performance, haematological parameters and lysozyme activity of treatments NT3, NT4 and NT5 are significantly higher than control. NT3 treatment was signinficantly increased in the growth performance, haematology, lysozyme activity and decreased fish mortality after infection with Ewardsiella ictaluri (p<0,05). Base on the study, it is recommended that supplemented 1% inulin with two weeks interval enhanced growth performance, immune response and against to E. ictaluri.

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của nhịp bổ sung inulin vào thức ăn lên một số chỉ tiêu miễn dịch cá tra. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức bao gồm nghiệm thức đối chứng (NT1); bổ sung 1% inulin ở  tuần 1, 2 (NT2); 1% inulin ở tuần 1, 2 và 5, 6 (NT3); 1% inulin ở 4 tuần đầu (tuần 1-4) (NT4); 1% inulin ở 8 tuần (tuần 1-8) (NT5). Thí nghiệm thực hiện trong 8 tuần và thu mẫu vào tuần 4, 6 và 8 của thí nghiệm. Các chỉ tiêu huyết học và hoạt tính lysozyme được phân tích để đánh giá đáp ứng miễn dịch của cá. Sau 8 tuần thí nghiệm, cá được cảm nhiễm với Edwardsiella ictaluri và theo dõi tỉ lệ chết. Kết quả cho thấy các chỉ tiêu tăng trưởng, huyết học và hoạt tính lysozyme ở các nghiệm thức NT3, NT4, NT5 cao hơn đối chứng. NT3 cho kết quả tăng trưởng, chỉ tiêu huyết học, hoạt tính lysozyme tăng cao và có tỉ lệ chết sau cảm nhiễm thấp. Dựa trên nghiên cứu, đề xuất bổ sung 1% inulin cách nhịp mỗi 2 tuần vào thức ăn cá tra làm cá tăng trưởng tốt, tăng cường miễn dịch và đề kháng với vi khuẩn E. ictaluri.

Trích dẫn: Bùi Thị Bích Hằng và Nguyễn Thanh Phương, 2020. Ảnh hưởng của nhịp bổ sung inulin vào thức ăn lên đáp ứng miễn dịch cá tra (Pangasianodon hypophthalmus). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(2B): 100-109.

Các bài báo khác
Số 22a (2012) Trang: 1-7
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 1-9
Tải về
Tập 56, Số 3 (2020) Trang: 101-111
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 149-160
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 161-169
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 213-219
Tải về
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 33-41
Tải về
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 53-63
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 85-91
Tải về
Trong: Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bích Hằng, Bùi Minh Tâm (2021) Trang: 23-30
Tạp chí: Kỹ thuật sản xuất giống và ương cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) cải tiến
1 (2014) Trang: 29
Tạp chí: International Conference on Aquaculture and Environment: A Focus in the Mekong Delta, Vietnam
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...