Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 37 (2015) Trang: 57-64
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 31/07/2014

Ngày chấp nhận: 27/04/2015

Title:

Isolation and identification of thraustochytrid heterotrophic microalga for production of carotenoids

Từ khóa:

Aurantiochytrium sp., Carotenoid, Thraustochytrid, vi tảo biển dị dưỡng, xác định trình tự

Keywords:

Aurantiochytrium sp., carotenoid, heterotrophic microalga, sequencing, Thraustochytrid

ABSTRACT

Carotenoids, an important class of natural pigments, can be used in various fields including medicine, cosmetics, feed stock and food industry. In recent years, the increase of consumer demand for carotenoids obtained from natural sources has promoted major efforts to improve carotenoid production from biological sources, thus opening opportunities for microalgae development. In this study, a hetetotrophic microalga, strain BCM05, with the ability to produce carotenoids was successfully isolated from decayed sonneratia leaves at marine habitat in Ca Mau province. Determination of cell dry weight is a time-
consuming process, to overcome this problem, a calibration curve reflecting the relation between the optical density and cell dry weight from BCM05 strain was established. Total carotenoid of strain BCM05 was found to be 7569µg/kg of dry cell weight. The results of the analysis of a part from the region of the 18S rRNA gene showed that there was a 97% similarity of the 18S rRNA gene from BCM05 to Aurantiochytrium sp. B072 (JF266572). Phylogenetic tree analysis by using MEGA software version 5.05 with a high bootstrap value of 1000 replicates, strain BCM05 was determined and named as Aurantiochytrium sp. BCM05. These resuts suggested that this strain could be considered as a potential source for aquaculture feed additives or large scale production of carotenoids.

TÓM TẮT

Carotenoid, một loại quan trọng của các sắc tố tự nhiên, có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm y học, mỹ phẩm, thức ăn chăn nuôi và công nghiệp thực phẩm. Trong những năm gần đây, sự gia tăng nhu cầu sử dụng carotenoid từ các nguồn tự nhiên đã thúc đẩy nhiều nỗ lực lớn để cải thiện sản xuất carotenoid từ các nguồn sinh học, do đó mở ra cơ hội phát triển vi tảo. Trong nghiên cứu này, một loại vi tảo biển dị dưỡng, dòng BCM05 có khả năng sản xuất carotenoid đã được phân lập thành công từ các mẫu lá bần đang trong giai đoạn phân hủy ở rừng ngập mặn của tỉnh Cà Mau. Xác định trọng lượng khô sinh khối tế bào là một tiến trình mất nhiều thời gian, do đó một đường chuẩn cho sự tương quan giữa trọng lượng sinh khối khô với mật độ quang của dòng BCM05 đã được xây dựng. Hàm lượng carotenoid tổng số của dòng BCM05 là 7.600µg/kg trọng lượng khô. Kết quả phân tích trình tự một phần vùng gen 18S rRNA của dòng BCM05 đã cho thấy có 97% đồng hình với trình tự của loài Aurantiochytrium sp. B072. Qua phân tích cây phả hệ bằng phần mềm MEGA 5.05 và sử dụng giá trị bootstrap cao với 1.000 lần lặp lại, dòng BCM05 đã được xác định và được đặt tên là Aurantiochytrium sp. BCM05.  Dòng vi tảo này có thể được xem là nguồn vi tảo tiềm năng để sử dụng làm thức ăn bổ sung cho động vật thủy sản hoặc để sản xuất carotenoid với số lượng lớn.

Các bài báo khác
Số 05 (2017) Trang: 141-149
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 187-193
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 198-208
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 78-84
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 9-17
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...