Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 178-187
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 18/08/2017

Ngày nhận bài sửa: 15/09/2017

Ngày duyệt đăng: 21/06/2018

 

Title:

Factors affecting the quality of business registration services in Can Tho city

Từ khóa:

Chất lượng dịch vụ, doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh, nhân tố ảnh hưởng, thành phố Cần Thơ

Keywords:

Business registration, Can Tho City, determinant, firms, service quality

ABSTRACT

The study investigated factors affecting the quality of business registration services in Can Tho city. Based on a sample of 120 enterprises, the results from exploratory factor analysis and linear regression methods showed that seven factors impacting the quality of business registration services included empathy, service capabilities, reliability, responsiveness, tangibility, attitude, and transparence and accountability. This study provides policy implications, which may be a good reference for policy makers and service consultants to perform the administrative reform better as well as to enhance the quality of public administrative services in the future.

TÓM TẮT

Mục tiêu của bài viết là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đăng ký doanh nghiệp của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Dựa trên cỡ mẫu thu thập 120 doanh nghiệp và bằng phương pháp phân tích nhân tố khám phá kết hợp với hồi quy tuyến tính, kết quả nghiên cứu cho thấy có 7 nhân tố có tác động tích cực đến chất lượng dịch vụ đăng ký doanh nghiệp của các doanh nghiệp bao gồm: Sự cảm thông, năng lực phục vụ, sự tin cậy, sự đáp ứng, phương tiện hữu hình, thái độ ứng xử và công khai minh bạch. Nghiên cứu đề xuất một số hàm ý chính sách có thể được xem là cơ sở tham khảo cho các nhà hoạch định và tư vấn chính sách nhằm thực hiện tốt hơn công tác cải cách hành chính và nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công trong thời gian tới.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Mỹ Loan, Quan Minh Nhựt và Phan Anh Tú, 2018. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đăng ký doanh nghiệp của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(4D): 178-187.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...