Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 155-161
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 23/04/2018

Ngày nhận bài sửa: 13/10/2018

Ngày duyệt đăng: 27/12/2018

 

Title:

Entrepreneurship education: Experience of China and recommendations for Vietnam

Từ khóa:

Giáo dục, giáo dục khởi nghiệp, khởi nghiệp, Việt Nam

Keywords:

Education, entrepreneurship, entrepreneurship education, Vietnam

ABSTRACT

With positive effects of start-up on economic restructuring, labor structure and competitiveness of the economy, effective start-ups orientation and promotion has become an important mission of education in nations for many years.  Through some techniques as analysis, statistics, comparison, this article is aimed to introduce model of entrepreneurship education in China, analyze situations and provide the overview of the entrepreneurship education, then point out some recommendations for Vietnam.

TÓM TẮT

Với những tác động tích cực của khởi nghiệp đến việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, vấn đề định hướng, thúc đẩy và hỗ trợ khởi nghiệp hiệu quả từ nhiều năm qua đã trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng của hệ thống giáo dục ở nhiều quốc gia. Bằng phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh và đối chiếu, bài viết sẽ góp phần giới thiệu mô hình giáo dục khởi nghiệp tại Trung Quốc, phản ánh thực trạng và đánh giá khái quát về giáo dục khởi nghiệp ở Việt Nam trong thời gian qua, từ đó đưa ra một số đề xuất đối với giáo dục khởi nghiệp ở Việt Nam thời gian tới.

Trích dẫn: Thái Văn Thơ và Lý Ngọc Yến Nhi, 2018. Giáo dục khởi nghiệp: Kinh nghiệm Trung Quốc và một số đề xuất đối với Việt Nam. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(9C): 155-161.

Các bài báo khác
Số 51 (2017) Trang: 107-115
Tác giả: Thái Văn Thơ
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...