Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 1 (2020) Trang: 69-74
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 05/10/2019
Ngày nhận bài sửa: 10/12/2019

Ngày duyệt đăng: 28/02/2020

 

Title:

Study on anti-hepatitis C virus activity of the isolated compounds from lichen Parmotrema tinctorum (Nyl.) Hale

Từ khóa:

Atranorin, địa y, Parmotrema tinctorum, viêm gan C

Keywords:

Atranorin, Hepatitis C, lichen, Parmotrema tinctorum

ABSTRACT

Hepatitis C is a major global health burden. This long-term disease often leads to chronicity and potentially to liver failure. There is no anti-HCV vaccine. It has recently been shown that natural compounds may be a source of anti-HCV drugs, but there are a few studies on lichens. In recent study, a phytochemical investigation was conducted on the lichen Parmotrema tinctorum collected in Lam Dong province; study on activity against Hepatitis C virus of isolated compounds. Column chromatography, thin layer chromatography and recrystallization were used to isolate compounds. Their structures were elucidated by ESI-HRMS and NMR spectral analysis. The anti-HCV activity of five isolated compounds was evaluated by Renilla Luciferase assay. Five compounds including (1) methyl β-orcinolcarboxylate, (2) orsellinic acid, (3) lecanorol, (4) atranorin and (5) salazinic acid were isolated from such lichen. Compound (4) showed the most effective inhibitor with IC50 22.3 µM. Our work first demonstrates a new antiviral approach of natural compounds from lichen in Vietnam.

TÓM TẮT

Viêm gan C là mối hiểm họa lớn cho loài người, có thể dẫn đến xơ gan và ung thư gan. Hiện nay, chưa có vắc xin ngừa viêm gan C. Nhiều nghiên cứu gần đây đã chứng minh các hợp chất cô lập từ cây cỏ có khả năng kháng virus viêm gan C (HCV), tuy nhiên có rất ít nghiên cứu tìm kiếm các hoạt chất này từ địa y. Mục tiêu của nghiên cứu này là cô lập và xác định cấu trúc của các hợp chất tinh khiết từ địa y Parmotrema tinctorum mọc phổ biến ở Lâm Đồng; thử nghiệm hoạt tính ức chế HCV trên các hợp chất cô lập được. Các phương pháp sắc ký cột, sắc ký lớp mỏng, kết tinh lại được sử dụng để cô lập hợp chất tinh khiết. Cấu trúc các hợp chất được xác định bằng phương pháp phổ nghiệm như khối phổ độ phân giải cao ESI-HRMS, phổ cộng hưởng từ hạt nhân NMR. Hoạt tính ức chế HCV của các hợp chất cô lập được đánh giá bằng thử nghiệm Renilla Luciferase. Kết quả đã cô lập và xác định cấu trúc của 5 hợp chất gồm (1) methyl β-orcinolcarboxylate, (2) orsellinic acid, (3) lecanorol, (4) atranorin và (5) salazinic acid. Hợp chất (4) ức chế mạnh HCV với IC50 22,3 µM.  Nghiên cứu này đánh dấu một phát hiện mới trong tìm kiếm hoạt chất kháng HCV từ địa y mọc tại Việt Nam.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Thu Trâm, Trương Hoài Phong, Tống Hồ Đạt, Vũ Thị Huyền, Lohézic-Le Dévéhat Françoise và Le Seyec Jacques, 2020. Khảo sát khả năng ức chế virus viêm gan C của các hợp chất cô lập từ loài địa y Parmotrema tinctorum (Nyl.) Hale. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(1A): 69-74.

Các bài báo khác
Số 07 (2017) Trang: 33-36
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...