Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 07 (2017) Trang: 33-36
Tải về

A phytochemical study on petroleum ether-diethyl ether (v/v 1:1) extract led to the isolation of one sterol with unsual side chain, 22-dehydro-24-isopropylcholesterol (1) and one common triterpenoid oleanolic acid (2). Compound 1 has been previously identified as a marine invertebrates sterol, here we report the first time its appearance in terrestrial source Polyscias fruticosa. Their structures, including absolute configuration, are elucidated unambiguously by X-ray diffraction, spectroscopic data and comparison with literature.

Các bài báo khác
Tập 56, Số 1 (2020) Trang: 69-74
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...