Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 91-99
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 17/10/2017

Ngày nhận bài sửa: 20/01/2018

Ngày duyệt đăng: 19/06/2018

 

Title:

Investigation, isolation and evaluation of arbuscular mycorrhizal communities

enhancing growth of maize under the greenhouse condition

Từ khóa:

Bào tử nấm rễ, cây bắp, nấm nội cộng sinh VAM, tỉ lệ xâm nhiễm

Keywords:

Fungal spore, maize, root colonization, vesicular arbuscular mycorrhizal fungi

ABSTRACT

The study was connducted to select the mycorrhizal fungal community enhancing the growth and development of maize (Zea mays L.) under the greenhouse condition. Seven VAM communities CĐ B4, CĐ B5, CĐ B6, CĐ B7, CĐ B8, CĐ B9, CĐ B10 from rhizosphere of maize were collected at the fields in Can Tho city. The number of spores from the VAM communities inoculated into maize were 25 spores/100 g dry soil under the greenhouse condition. Results from the field survey showed that more than 66% of roots were colonized by the VAM communities. There were three types of the root colonization including arbuscules, vecicles and fine fungal mycellium inside the root and Glomus, Acaulospora, Gigaspora and Entrophospora identified as well in the rhizosphere soil samples. The spore density of each community varied from 66 to 391 spores per 100 g dry soil. The results from the greenhouse experiment showed that maize plant grown in the treatment inoculated with CĐ B4, CĐ B7, CĐ B9 and CĐ B10 had more than 90% of root infected by VAM community and increased weight of corn from 48.89 to 57.22 g/tree in compared with the control treatment (41.40 g/tree). The research results identified the CĐ B4, CĐ B7, CĐ B9 and CĐ B10 which had the potential benefits to be applied in the maize field.

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu là chọn lọc quần thể nấm rễ nội cộng sinh (VAM) đáp ứng sự sinh trưởng của cây bắp (Zea mays L.) trong điều kiện nhà lưới. Bảy quần thể (CĐ) nấm VAM CĐ B4, CĐ B5, CĐ B6, CĐ B7, CĐ B8, CĐ B9, CĐ B10 được thu thập từ các mẫu đất vùng rễ bắp tại thành phố Cần Thơ. Mật số bào tử từ các CĐ được chủng cho bắp là 25 bào tử/100g đất khô kiệt trong điều kiện nhà lưới. Kết quả đánh giá sự xâm nhiễm cho thấy rễ bắp có tỉ lệ xâm nhiễm của nấm rễ trên 66%. Cấu trúc xâm nhiễm của nấm VAM vào bên trong sợi rễ bắp có dạng bụi, dạng túi và dạng sợi. Mật số bào tử trong mỗi CĐ dao động trong khoảng 66 - 391 bào tử/100g đất khô kiệt. Chi Glomus, Acaulospora, Entrophospora và Gigaspora được xác định. Kết quả thí nghiệm nhà lưới cho thấy CĐ B4, CĐ B7, CĐ B9 và CĐ B10 có tỉ lệ xâm nhiễm trên 90% và tăng trọng lượng trái từ 48,89g/cây đến 57,22 g/cây cao hơn nghiệm thức đối chứng (41,40 g/cây). Quần thể CĐ B4, CĐ B7, CĐ B9 và CĐ B10 tiên tiến có tiềm năng sử dụng trong canh tác bắp.

Trích dẫn: Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Thị Quyền, Trần Hoàng Ý, Khả Lê Khánh Toàn và Đỗ Thị Xuân, 2018. Khảo sát khả năng hỗ trợ sinh trưởng của cộng đồng nấm rễ trên cây bắp trong điều kiện nhà lưới. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(4B): 91-99.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...