Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 49 (2017) Trang: 116-121
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 09/09/2016

Ngày chấp nhận: 29/04/2017

 

Title:

Optimizing the extraction procedures for alginate from the residues of marine brown seaweed Turbinaria ornata (TURNER) J. AGARDH

Từ khóa:

Alginate, tách chiết, tối ưu hóa, Turbinaria ornata

Keywords:

Alginate, extraction, optimization, Turbinaria ornata

ABSTRACT

Alginate is liner polysaccharides extracted from brown seaweed. It is a co-polymer composed of (1® 4)-β-D-mannuronic acid and α-L-guluronic acid. In this paper, the effects of technological factors such as pH value of sodium carbonate solution, temperature and time during the alkaline extraction step on alginate yield and viscosity of the alginate were studied. The results showed that the best conditions for alkaline extraction alginate from brown seaweed residue Turbinaria ornata were determined at pH value of sodium carbonate solution 11, temperature 59oC for 1.5 hours. The maximum alginate content and viscosity were 32.15% dry weight algae and 743 mPa.s, respectively.

TÓM TẮT

Alginate là một co-polymer mạch thẳng được chiết suất từ rong nâu, được tạo thành từ liên kết (1® 4) của β-D-mannuronic acid và α-L-guluronic acid. Trong nghiên cứu này, ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ tại công đoạn chiết kiềm như pH của dung dịch sođa, nhiệt độ và thời gian nấu chiết đến hàm lượng và độ nhớt của alginate được nghiên cứu. Kết quả cho thấy điều kiện tốt nhất cho công đoạn nấu chiết alginate từ bã rong nâu Turbinaria ornata được xác định là dung dịch sođa dùng để chiết có pH = 11, nhiệt độ nấu chiết 59oC và thời gian nấu chiết 1,5 giờ. Hàm lượng và độ nhớt của alginate lớn nhất thu được tương ứng là 32,15% so với khối lượng rong khô và 743 mPa.s.

Trích dẫn: Nguyễn Văn Thành, Bùi Văn Nguyên, Nguyễn Đình Thuất, Trần Thị Thanh Vân và Vũ Ngọc Bội, 2017. Tối ưu hóa quá trình nấu chiết alginate từ bã rong nâu Turbinaria ornata (Turner) J. AGARDH. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 49b: 116-121.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...