Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 40 (2015) Trang: 83-89
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận:27/03/2015

Ngày chấp nhận: 28/10/2015

Title:

Micropropagation of asparagus (Asparagus officinalis L.)

Từ khóa:

Asparagus officinalis L., kinetine, nhân chồi, tạo rễ, vi nhân giống

Keywords:

Asparagus officinalis L., micropropagation, kinetine, shoot multiplication, rootingin vitro

ABSTRACT

Asparagus (Asparagus officinalis L.) is a tasteful, nutritious vegetable that may serve as a food crop as well as an ornamental. The study consists of four experiments which was designed completely randomized and factorial with one factor and four replications. The aim of this research was investigated the optimum concentrations of plant growth regulators for breeding and acclimatizing asparagus. Results showed that:1) at the initial stage, chlorine dioxine 10% in 25 minutes was suitable; 2) at shootting stage on MS medium supplemented with 4.0 mg/l Kinetine formed the highest number of shoots; 3) NAA at a concentration of 3.0 mg/L was found most suitable for rooting of shoots; 4)  rooted plantlets were acclimatized in nethouse with 67.5 - 72.5% survival of transplants.

TÓM TẮT

Măng Tây (Asparagus officinalis L.) là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, được sử dụng làm thực phẩm cũng như cây trang trí. Nghiên cứu “Vi nhân giống Măng Tây (Asparagus officinalis L.)” gồm bốn thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên một nhân tố với bốn lần lặp lại. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm tìm ra nồng độ các chất điều hòa sinh trưởng phù hợp cho việc nhân giống Măng Tây và loại giá thể thích hợp cho cây Măng Tây phát triển trong giai đoạn thuần dưỡng. Kết quả cho thấy: (1) Giai đoạn khử trùng mẫu cây, clorin 10% ở thời gian 25 phút là thích hợp; (2) Giai đoạn nhân chồi, sử dụng mẫu cấy đoạn thân trên môi trường MS bổ sung Kinetin 4 mg/L là thích hợp; (3) Giai đoạn tạo rễ, sử dụng mẫu cấy chồi ngọn trên môi trường MS bổ sung 1-naphthalene acetic acid (NAA) 3 mg/L là thích hợp; (4) Giai đoạn cây con thuần dưỡng đạt tỉ lệ sống cao dao dộng 67,5 – 72,5%.

 

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...