Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
8 (2018) Trang: 199-205
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện trong điều kiện phòng tối hoàn toàn (nhiệt độ trung bình 25oC, ẩm độ 65%) nhằm xác định ảnh hưởng của quang phổ đèn LED đến sự sinh trưởng và năng suất xà lách thủy canh. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên 1 nhân tố với 8 nghiệm thức và 8 lần lặp lại (mỗi lặp lại là 6 rọ thủy canh chuyên dụng, trồng 1 cây xà lách/rọ). Các nghiệm thức quang phổ đèn LED gồm: (1) LED đỏ (660 nm); (2) LED xanh dương (450 nm); (3) LED trắng; (4) LED 50% đỏ:50% xanh dương, (5) LED 60% đỏ:40%  xanh dương; (6) LED 70% đỏ:30% xanh dương; (7) LED 80%  đỏ:20% xanh dương và (8) ánh sáng tự nhiên làm đối chứng. Kết quả cho thấy, xà lách trồng trong điều kiện ánh sáng LED 80%  đỏ:20% xanh dương và LED 100% đỏ và cho khối lượng trung bình cây (30,45 và 30,97 g/cây), năng suất tổng (2,47 và 2,51 kg/m2), năng suất thương phẩm (2,08 và 20,18 kg/m2) đạt cao nhất và hầu hết các chỉ tiêu về sinh trưởng đều cao hơn các nghiệm thức còn lại. Tuy nhiên nghiệm thức LED đỏ lại cho kết quả về độ brix (1,83%), hàm lượng chất khô (3,25%) và hàm lượng chlorophyll (9,56 µg/mg) thấp nhất. Nghiệm thức LED trắng cho kết quả về sinh trưởng, trọng lượng trung bình cây (9,23 g), năng suất tổng (0,75 kg/m2) và năng suất thương phẩm (0,67 kg/m2) thấp nhất.

Các bài báo khác
Số 02 (2016) Trang: 1-7
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...