Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 42 (2016) Trang: 93-100
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 20/07/2015

Ngày chấp nhận: 26/02/2016

Title:

Histopathological characteristics of hemorrhagic disease and white spots in cultured snake-head fish (Channa striata)

Từ khóa:

Cá lóc (Channa striata), bệnh xuất huyết, bệnh gan thận mủ, mô bệnh học

Keywords:

Snake-head fish, Channa striata, histopathology, hemorrhagic disease, white spots

ABSTRACT

The study was conducted to determine histopathological characteristics of diseased snake-head fish that displayed hemorrhagic and white spots symptoms. Diseased fish were collected from 5 grow-out ponds in An Giang province. Clinical signs of diseased fish including lethargic swimming, hemorrhage on the body skin and fins, having white spots on the liver, kidney and spleen. Results of histopathological examination of hemorrhagic diseased specimens revealed structural changes, congestion and haemorrhage in liver, kidney and spleen tissues. Besides, there were slight necroses in muscle and secondary gill filaments sticked together. Whereas, diseased specimens with white spots in the internal organs showed many necrotic areas and granulomatous lesions on the liver, kidney and spleen. This study provides basic information for diagnosis and further research in prevention and treatment of diseases in snake-head fish.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định đặc điểm mô bệnh học của cá lóc bị bệnh xuất huyết và bệnh gan thận mủ. Mẫu cá bệnh được thu từ 5 ao nuôi cá lóc thương phẩm ở các huyện thị thuộc tỉnh An Giang. Cá bệnh được thu là những con cá bơi lờ đờ, trên thân và các vi có hiện trượng xuất huyết hoặc có đốm trắng trên gan, thận và tỳ tạng. Kết quả phân tích mô bệnh học mẫu cá bệnh xuất huyết ghi nhận nhiều vùng mô của các cơ quan gan, thận và tỳ tạng bị thay đổi cấu trúc, có hiện tượng xuất huyết và sung huyết. Bên cạnh đó, mô cơ bị hoại tử nhẹ và mô mang có hiện tượng sợi mang thứ cấp dính lại với nhau. Khác với cá bệnh xuất huyết, cá bị bệnh gan thận mủ có nhiều vùng hoại tử và các vùng tổn thương dạng u hạt trên mô gan, thận và tỳ tạng. Kết quả nghiên cứu này cung cấp thông tin làm cơ sở cho việc chẩn đoán và nghiên cứu phương pháp phòng trị bệnh ở cá lóc.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...