Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 40 (2015) Trang: 98-103
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận:25/06/2015

Ngày chấp nhận: 28/10/2015

Title:

Rearing snakehead fish (Channa lucius) at 4-30 days after hatching with difeferent diets in tanks system

Từ khóa:

Cá Dày, chế độ ăn, thức ăn viên, tỷ lệ sống

Keywords:

Channa lucius, diet,pelleted feed, survival rate

ABSTRACT

Study on Channa lucius at 4-30 days after hatching rearing in tank system with different diets was conducted from April to May 2012 in College of Aquaculture and Fisheries, Can Tho University, Vietnam. The experiment included four treatments of feed types (i) the treatment which fed pelleted feed from the 16th day; (ii) the treatment which fed pelleted feed from the 13th day (iii) the treatment which fed pelleted feed from the 10th day and (iv) the treatment which fed pelleted from feed the 7th day. Fish with initial size of 0.87 cm in length and 0.002 g in weight were stocked at the density of 2 fish/L. After nursing 30 days, the results showed that temperature, pH, nitrite in all treatments were in normal ranges for fish growth. The fish in all treatments reached total length and body weight of 2.56-3.0 cm (0.057-0.071 cm/day, 3.6-4.12%/day) and 0.19-0.27g (0.0063-0.0089 g/day; 15.17-16.35%/day) respectively. The treatment which fed pelleted feed from the 16th day gave the highest growth rate and significantly different from to the treatment which fed pelleted feed from the 10th day (p<0.05). Similarly, the highest survival rate (93.0%) was also found treatment which fed pelleted feed from the 16th day and significantly different from other treatments (p<0.05). The research results had significant meaning to develop the rearing techniques for Channa lucius in Vietnam in the coming time.

TÓM TẮT

Nghiên cứu ương cá Dày ở giai đoạn 4-30 ngày tuổi trong bể với thức ăn khác nhau được thực hiện từ tháng 4-5/2012 tại Trại thực nghiệm Khoa Thủy sản-Trường Đại học Cần Thơ, nhằm tìm ra thức ăn phù hợp với giai đoạn cá 4-30 ngày tuổi. Thí nghiệm có 4 nghiệm thức: (i) chuyển đổi thức ăn chế biến (TACB)ở ngày thứ 16 (NT1); (ii) chuyển đổi TACB ở ngày thứ 13 (NT2); (iii) chuyển đổi TACB ở ngày ương thứ 10 (NT3); (iv) chuyển đổi TACB ở ngày thứ 7 (NT4); mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Kích cỡ trung bình của cá ban đầu là 0,87±0,01 cm (0,002g/con) và được ương với mật độ 2 con/L. Sau 30 ngày ương: nhiệt độ, pH, hàm lượng nitrite trong các nghiệm thức đều nằm trong khoảng thích hợp cho sự phát triển của cá. Chiều dài của cá đạt từ 2,56-3,0 cm (0,057-0,071 cm/ngày; 3,6-4,12 %/ngày) và khối lượng cá từ 0,19-0,27 g (0,0063-0,0089 g/ngày; 15,17-16,35%/ngày). Ở NT1 cá tăng trưởng tốt nhất và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với các nghiệm thức còn lại (p<0,05). Tương tự, tỷ lệ sống của cá cũng đạt cao nhất ở NT1 (93,0%) và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với các nghiệm thức còn lại (p<0,05). Các kết quả của nghiên cứu này rất có ý nghĩa trong phát triển kỹ thuật ương nuôi cá Dày ở Việt Nam trong thời gian tới.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...