Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 42 (2016) Trang: 7-17
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 02/06/2015

Ngày chấp nhận: 25/02/2016

Title:

The teaching system with gesture recognition

Từ khóa:

Camera Kinect, Cách trình bay của người dạy, Công nghệ nhận dạng cử chỉ, Hệ thống hỗ trợ giảng dạy, Hỗ trợ giáo dục, Trình chiếu trực quan, Tương tác cao, Ứng dụng nhận dạng cử chỉ

Keywords:

Application, Camera Kinect,Gesture recognition,Interactive capabilities, Supporting education, Teaching presentation, Teaching System, Visual presentation

ABSTRACT

Gesture recognition technology has been researched and developed in the world by large corporations and universities in domestic and foreign countries. However, its applications are mainly focused on game control, computer control, robot control, interactive television, etc. There are very few applications focused on supporting education.

This research “The teaching system with gesture recognition” is an application of the gesture recognition technology to control the visual presentation. The interactive capabilities allow users comfortably stand and present while the slides of the presentation are shown. Whenever a presenter wants, they can easily move to the next slide just by sweeping hands in the air without using devices such as mouse, pen.

In addition, presenters can take notes by hand on the screen or perform  zoom content by sweeping hands. With the exceptional capabilities, the  research brings the most visual feeling about teaching presentation, thereby enhancing the ability to acquire and create  strong interest for learners.

TÓM TẮT

Công nghệ nhận dạng cử chỉ từ lâu đã được tiến hành nghiên cứu và phát triển trên thế giới bởi các tập đoàn lớn và các trường đại học trong và ngoài nước. Những ứng dụng của nó chủ yếu tập trung vào như điều khiển game, điều khiển máy tính, điều khiển robot, tivi tương tác… nhưng lại chưa có nhiều đề tài hay ứng dụng hướng đến hỗ trợ giáo dục.

Đề tài “Hệ thống hỗ trợ giảng dạy bằng công nghệ nhận dạng cử chỉ” là một ứng dụng của công nghệ nhận dạng cử chỉ vào điểu khiển trình chiếu trực quan. Những khả năng tương tác cao mà đề tài này mang lại như việc người dùng có thể đứng thoải mái trình bài nội dung đang được trình chiếu. Bất cứ khi nào muốn, giảng viên có thể dễ dàng tiếp tục chuyển đến slide tiếp theo chỉ với động tác lướt tay trong không khí mà không phải sử dụng thiết bị hỗ trợ như chuột, bút trình chiếu.

Ngoài ra, giảng viên có thể thực hiện ghi chú bằng cách viết bằng tay không lên màn hình hay thực hiện zoom nội dung bằng cách lướt hai tay… Với những khả năng vượt trội, đề tài này đem đến những cảm nhận trực quan nhất về cách trình bày của người dạy, qua đó tăng cường khả năng tiếp thu và tạo hứng thú mạnh cho người học.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...