Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 28 (2013) Trang: 117-123
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 13/08/2013

Ngày chấp nhận: 31/10/2013

 

Title:

Assessing the level of student satisfaction with the  quality of training of the school of economics ? business administration

at Can Tho Universitay a period of years 2012-2013

Từ khóa:

Sự hài lòng, mức độ hài lòng, chất lượng dịch vụ, chất lượng dịch vụ đào tạo

Keywords:

Satisfaction, the level of satisfaction, the service quality, the training service quality

ABSTRACT

The study was conducted to assess the level of student satisfaction with the quality of training of the School of Economics - Business Administration at Can Tho University, Vietnam. The data were collected from 155 economic students by stratified random sampling. Exploratory Factor Analysis (EFA) and Structural Equation Modelling (SEM) were used to determine the factors affecting student satisfaction on the quality of training. Research results have shown two groups affecting the students? satisfaction: (1) Manners, the capacity of lecturers and (2) Facilities. In general, the economic students showed that they felt satisfied with the quality of the training of the School.

TóM TắT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên khối ngành Kinh tế đối với chất lượng đào tạo của Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Cần Thơ. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu được thu thập từ 155 sinh viên kinh tế theo phương pháp phân tầng ngẫu nhiên. Phương pháp phân tích nhân tố EFA và mô hình cấu trúc tuyến tính SEM được sử dụng để xác định các nhóm nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng đào tạo. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra 2 nhóm có ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên, đó là ?Tác phong, năng lực của giảng viên? và "Cơ sở vật chất", nhìn chung sinh viên kinh tế cảm thấy hài lòng với chất lượng đào tạo của Khoa.

Các bài báo khác
Số 30 (2014) Trang: 8-14
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 91-98
Tải về
1 (2013) Trang: 132
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...