Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 41 (2015) Trang: 30-35
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 27/04/2015

Ngày chấp nhận: 21/12/2015

Title:

Effects of Trichanthera gigantea leaf meal levels on performance and carcass quality of Luong Phuong chicken

Từ khóa:

Bột lá Trichanthera gigantea, gà Lương Phượng, năng suất thịt, chất lượng thân thịt

Keywords:

Trichanthera gigantea leaf meal, Luong Phuong chicken, performance, carcass quality

 

ABSTRACT

A on-station trial was conducted in the experimental farm of Can tho University to evaluate effect of using Trichanthera gigantea (T. gigantea) leaf meal in the diets on Luong Phuong chicken performance from 5 to 12 weeks of age. 240 Luong Phuong chickens at 4 weeks of age were allocated completely randomized design with four treatments corresponding to four Trichanthera gigantea leaf meal levels: 0% (BTG0), 1% (BTG1), 3% (BTG3), 5% (BTG5) in basal diet and three replications. The results showed weight gain, and feed conversion ratio were non-significantly different (p> 0.05) for chicken fed diets with various levels of T. gigantea leaf meal. However, cost of feed/ kg gain was reduced according to increasing T. gigantea leaf meal in the diets. Some targets such as carcass, thigh and breast percentages had no difference between treatments. However abdominal fat of the chickens tended to decrease with increasing of T.gigantea leaf meal levels in their diets. The chemical compositions in thigh muscle and breast muscle of chicken in treatments were not different (p> 0.05) except EE content in breast muscle of chicken in treatments using T.gigantea leaf meal were higher than that of control  (p< 0.05). Replacing to 5% T. gigantea leaf meal level on basal diet was reduced cost of feed but not affected performance and carcass quality of Luong Phuong chicken.

TÓM TẮT

Thí nghiệm được thực hiện tại trại chăn nuôi, Trường Đại học Cần Thơ để đánh giá ảnh hưởng của các mức thay thế bột lá Trichanthera gigantea (T.gigantea) vào khẩu phần nuôi gà Lương Phượng nuôi thịt từ 5 đến 12 tuần tuổi. 240 con gà Lương Phượng được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên vào 04 nghiệm thức là 04 mức thay thế bột lá T.gigantea 0% (BTG0), 1% (BTG1), 3% (BTG3), 5% (BTG5) vào khẩu phần cơ sở, mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Kết quả cho thấy tăng trọng, hệ số chuyển hóa thức ăn ở gà trong 8 tuần thí nghiệm sai khác không có ý nghĩa thống kê (p> 0,05) giữa gà ở các nghiệm thức ngoại trừ chi phí/kg tăng trọng giảm khi tăng tỉ lệ thay thế bột lá T.gigantea vào khẩu phần cơ sở. Các chỉ tiêu mổ khảo sát như tỉ lệ thân thịt, ức, đùi không khác biệt giữa gà ở các nghiệm thức tuy nhiên hàm lượng mỡ bụng có khuynh hướng giảm dần theo mức tăng bột lá trong khẩu phần. Thành phần hóa học trong thịt ức và đùi của gà ở các nghiệm thức không khác biệt ngoại trừ hàm lượng béo trong thịt ức của gà ở các nghiệm thức có bổ sung bột lá T.gigantea cao hơn so với nghiệm thức đối chứng (p< 0,05). Việc thay thế ở mức 5% bột lá T.gigantea vào khẩu phần đã giúp giảm chi phí thức ăn nhưng không ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng thịt ở gà Lương Phượng nuôi thịt.

Các bài báo khác
Số 40 (2015) Trang: 38-43
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...