Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 40 (2015) Trang: 57-69
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận:07/04/2015

Ngày chấp nhận: 28/10/2015

Title:

Evaluation of the ability of actinomycete isolates in controlling sheath blight disease of rice

Từ khóa:

Bệnh đốm vằn,  phòng trừ sinh học, Rhizoctoniasolani, xạ khuẩn

Keywords:

Actinomycetes, biological control, Rhizoctoniasolani, sheath blight disease

ABSTRACT

The research was conducted in the laboratory and nethouse of the Department of Plant Protection, College of Agriculture and Applied Biology, Can Tho University to screen actinomycetes able to control sheath blight disease caused by Rhizoctoniasolani. Results showed that three actinomyces isolates, CT-ST1b, TO-VL4b and TB-VL2 reduced the mycelial growth of R. solani by the diameter of mycelial growth on PDA medium with 0.0, 6.0 and 10.0 mm, respectively comparing to 90.0 mm in control treatment at 5 days after inoculation. Besides, six isolates of CT-ST1b, TO-VL4b, TB-VL2, CB-TG8, TO-VL11b and BM-VL9 were not able to form sclerotia until 15 days after testing. In net-house condition, these actinomyces isolates, CT-ST1b, TO-VL4b and TB-VL2, were able to limit sheath blight disease. Of which, the treatment of TB-VL2 applied before and 2 days after inoculaton showed the high ability to control the disease and was not different significantly with Validacin 5L treatment at 21 days after testing, such as: the ratio of diseased tillers was 58.4%, reduction in disease incidence was 4.4% and relative length of lesion was 20.7% comapring to 50.8%, 44.7% and 20.4%, respectively, of the Validacin 5L treatment.

TÓM TẮT

Thí nghiệm được thực hiện tại phòng thí nghiệm và nhà lưới của bộ môn Bảo vệ Thực vật, Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ nhằm tìm ra các chủng xạ khuẩn có hiệu quả quản lý bệnh đốm vằn do nấm Rhizoctoniasolani Kuhn gây ra. Kết quả cho thấy 3 chủng xạ khuẩn CT-ST1b, TO-VL4b, TB-VL2 cho hiệu quả cao trong ức chế sự phát triển sợi nấm so với nghiệm thức đối chứng thể hiện qua đường kính khuẩn lạc phát triển trong môi trường PDA thấp và ổn định nhất lần lượt 0,0 mm, 6,0 mm, 10,0 mm và đối chứng là 90,0 mm ở thời điểm 5 ngày sau thí nghiệm. Bên cạnh đó, 6 chủng xạ khuẩn CT-ST1b, TO-VL4b, TB-VL2, CB-TG8, TO-VL11b, BM-VL9 không có sự hình thành hạch nấm đến thời điểm 15 ngày sau thí nghiệm. Ở điều kiện nhà lưới, ba chủng xạ khuẩn CT-ST1b, TO-VL4b, TB-VL2 có khả năng hạn chế bệnh đốm vằn hại lúa. Trong đó, chủng xạ khuẩn TB-VL2 ở thời điểm xử lý phun trước + phun sau cho hiệu quả cao và tương đương với thuốc Validacin 5 L kéo dài cho đến thời điểm 21 ngày sau khi lây bệnh như tỷ lệ chồi lúa bị nhiễm bệnh là 58,4%, hiệu quả giảm tỷ lệ bệnh 44,4% và chiều cao tương đối vết bệnh là 20,7%, ở nghiệm thức thuốc Validacin 5L từng tự là 50,8%; 44,7% và 20,4%.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...