Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 40 (2015) Trang: 128-135
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận:25/02/2015

Ngày chấp nhận: 28/10/2015

Title:

Effects of different nitrogen fertilizers on ammonium distribution in soil and ammonia volatilization in rice cultivation in Tam Binh district - Vinh Long province

Từ khóa:

Bốc thoát NH3, NH4+trong đất, NPK IBDU, NPK viên nén, chất ức chế urease

Keywords:

NH3 volatilization, NH4+ in soil, NPK briquette, NPK IBDU, urea inhibitor

ABSTRACT

Objectives of the study were to investigate ammonium distribution in soil and ammonia volatilization by application of nitrogen fertilizer types. Field study was conducted with 4 treatments: (1) urea, (2) urea-nBTPT (n-butyl thiophosphoric triamide), (3) NPK briquette, and (4) NPK IBDU (Isobutylidene diurea) and by 3 replications. Concentration of NH4+ in soil, in flood water and ammonia volatilization loss was investigated at 1, 3, 5, 7 days after N application at fertilization stages. Results showed that concentration of NH4+in flood water and in soil at 0 - 3 mm depth from soil surface was higher in broadcast urea and urea-nBTPT than in NPK briquette and NPK IBDU treatments. Deep placement of NPK briquette and NPK IBDU treatment had higher NH4+-N concentration at 5 cm depth and at 5 - 10 cm away from placement site. N losses by NH3 volatilization during the first 7-day period after three fertilizer applications for urea, urea-nBTPT, NPK briquette and NPK IBDU were 5.94%, 5.82%, 3.77% and 3.14% of the applied N, respectively. Application of NPK briquette and NPK IBDU reduced NH4+in flood water and in soil surface layer, and tented to reduce NH3 loss.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát sự phân bố NH4+ trong
đất và sự bốc thoát NH3 của các dạng phân đạm. Thí nghiệm được thực hiện ngoài đồng gồm 4 nghiệm thức:(1) urê, (2) urê-nBTPT (n-butyl thiophosphoric triamide),(3) NPK viên nén, (4) NPK IBDU (Isobutylidene diurea)với 3 lần lặp lại. Hàm lượng NH4+ trong đất, trong nước và lượng bốc thoát NH3 được khảo sát ở 1, 3, 5, 7 ngày sau khi bón của các đợt bón phân. Kết quả cho thấy, hàm lượng NH4+ trong nước và ở lớp đất 0 - 3 mm ở nghiệm thức bón phân urê vàurê-nBTPT cao hơn so với bón phân NPK viên nén và NPK IBDU. Nghiệm thức bón phân NPK viên nén và NPK IBDU có hàm lượng NH4+ cao ở độ sâu 5 cm và tập trung cao tại khoảng cách xa viên phân 5 cm và 10 cm. Tổng lượng bốc thoát NH3 của nghiệm thức bón phân urê, urê-nBTPT, NPK viên nén và NPK IBDU tương ứng là 5,94%, 5,82%, 3,77% và 3,14% lượng N bón. Do đó bón vùi NPK viên nén và NPK IBDU làm giảm hàm lượng NH4+trong nước, trong lớp đất mặt và có khuynh hướng giảm bốc thoát NH3 so với bón vãi urê và urê-nBTPT.

Các bài báo khác
Số 06 (2017) Trang: 38-46
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...