Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 37 (2015) Trang: 82-88
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 06/09/2014

Ngày chấp nhận: 27/04/2015

Title:

Protection against white spot syndrome virus infection in Penaeus monodon by oral administration of VP28-Bacillus subtilis

Từ khóa:

Tôm sú, Bacillus subtilis, VP28, đáp ứng miễn dịch

Keywords:

Penaeus monodon, Bacillus subtilis, VP28, immune response

 

ABSTRACT

Recombinant VP28 (rVP28) of WSSV has been shown in different expression systems such as Gram-negative bacteria (Escherichia coli), gram-positive bacteria, insect’s cell, yeast and silkworm. Many studies have been conducted assessing the impact of VP28 against WSSV on Procambarus clarkii, Fenneropenaeus chinensis, Penaeus japonicus, Litopenaeus vannamei. In this study, Bacillus subtilis displaying VP28 on the spore surface was tested and used as a vaccine against WSSV on black tiger shrimp (Penaeus monodon). The shrimp were fed by food containing B. subtilis spores displaying VP28 under CotB-VP28, CotB-GST-VP28 within 7 days, followed by a challenge experiment with WSSV. The effectiveness of the spore was assessed by: (i) the number of immunological parameters uncluding total hemocyte count, hemocyte differential, phenoloxidase activity, and superoxide dismutase activity, and (ii) the survival rate of shrimps after being challenged with WSSV. The results showed that after 14 days of infection, shrimp fed with food containing CotB-VP28, CotB-GST-VP28 had a high survival rate compared to the control group, PY79. In particular, the relative percentage survival (RPS) was obtained in the group of shrimp fed with food containing CotB-VP28 at the highest level of 53.4%.

TÓM TẮT

Protein tái tổ hợp VP28 (rVP28) của WSSV đã được thể hiện trong các hệ thống biểu hiện khác nhau như trong vi khuẩn Gram âm (Escherichia coli), vi khuẩn Gram dương, các tế bào côn trùng, nấm men và tằm. Đã có nhiều nghiên cứu đánh giá tác động tích cực của VP28 trên Procambarus clarkii, Fenneropenaeus chinensis, Penaeus japonicus, Litopenaeus vannamei chống lại WSSV. Trong nghiên cứu này, bào tử Bacillus subtilis biểu hiện gen VP28 được thử nghiệm và sử dụng như một loại vaccin giúp tôm sú (Penaeus monodon) kháng lại WSSV. Tôm sú được cho ăn thức ăn có chứa bào tử B. subtilis biểu hiện gen VP28 ở các dạng CotB-VP28, CotB-GST-VP28 trong vòng 7 ngày, sau đó cảm nhiễm với WSSV. Đánh giá hiệu quả của bào tử thông qua: (i) chỉ tiêu miễn dịch bao gồm chỉ tiêu tổng tế bào máu, phân loại tế bào máu, hoạt độ PO, hoạt độ SOD và (ii) tỉ lệ sống của tôm sau cảm nhiễm với WSSV. Kết quả ghi nhận: sau 14 ngày cảm nhiễm, tôm sú ăn thức ăn chứa CotB-VP28, CotB-GST-VP28, có tỉ lệ sống cao hơn nhóm đối chứng PY79. Trong đó, tỉ lệ bảo hộ tương đối (RPS) đạt được cao nhất với nhóm tôm cho ăn thức ăn chứa bào tử CotB-VP28 ở mức 53,4%.

Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 137-148
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 143-150
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 150-159
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 158-167
Tải về
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 72-80
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...