Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 28 (2013) Trang: 54-63
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/06/2013

Ngày chấp nhận: 31/10/2013

 

Title:

Solution for improving import - export

activity in Bac Ninh

Từ khóa:

Công nghiệp, hội nhập, quốc tế, xuất khẩu, nhập khẩu

Keywords:

Industry, integrate, international, export, import

Abstract

In recent years, import - export activities have significantly contributed to not only leading Bac Ninh, Vietnam towards the international economy but also improving the economic growth and making the society and politics of the province stable. However, the information about Bac Ninh?s import - export activities have not been popularly decleared. Some decleared information is disjointed, undetailed and uncombinated. Therefore, this paper is concerned about solving the existing problems by generalizing Bac Ninh import-export situation, using 45 survey copies and SWOT analysis model to analyse the strong points and weak points, opotunities and challenges for Bac Ninh import - export. Accordingly, several strategic solutions and output new rising model were suggested for Bac Ninh import - export.

Tóm tắt

Trong như?ng năm qua, hoa?t đô?ng xuâ?t - nhâ?p khâ?u ha?ng hoa? đa? co? như?ng đo?ng go?p to lơ?n không chi? đưa kinh tê? Bă?c Ninh va?o hội nhập sâu rộng khu vực kinh tế quốc tế ma? co?n la? mô?t trong như?ng đô?ng lư?c chi?nh go?p phâ?n thu?c đâ?y tăng trươ?ng kinh tê? va? ô?n đi?nh chi?nh tri? xa? hô?i đô?i vơ?i tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên, nhiê?u năm qua thông tin vê? hoạt động xuất - nhập khẩu của Bắc Ninh co?n râ?t i?t đươ?c công bô?, ca?c thông tin công bô? co?n kha? rơ?i ra?c, thiê?u chi tiê?t, thiê?u câ?p nhâ?t chưa co? phân ti?ch so sa?nh nhâ?n đi?nh đa?nh gia? mô?t ca?ch co? hê? thô?ng. Do vâ?y, ba?i viết này se? tâ?p trung gia?i quyê?t vâ?n đê? trên bă?ng ca?ch kha?i qua?t thực trạng xuất - nhập khẩu của Bắc Ninh, sử dụng 45 phiê?u điê?u tra trên cơ sơ? đo? vâ?n du?ng mô hình bảng phân tích SWOT đê? phân ti?ch điê?m ma?nh, điê?m yê?u, cơ hô?i va? tha?ch thư?c vê? xuâ?t - nhâ?p khâ?u cu?a ti?nh Bă?c Ninh. Tư? đo? đề xuất một số giải pháp mang ti?nh chiê?n lươ?c va? đưa ra mô hi?nh tăng trươ?ng mơ?i đô?i vơ?i xuâ?t nhâ?p khâ?u cu?a ti?nh Bă?c Ninh trong thơ?i gian tiê?p theo.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...