Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 27 (2013) Trang: 191-194
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 28/03/2013

Ngày chấp nhận: 20/08/2013

 

Title:

Evaluation of drug plant diversity in Thong Thu and Hanh Dich commune, Que Phong district, Nghe An province

Từ khóa:

Thực vật làm thuốc, Quế Phong, Nghệ An

Keywords:

Medicinal plants, Que Phong, Nghe An

ABSTRACT

The study explores the variety of medicinal plants at Thong Thu and Hanh Dich communes, Que Phong district, Nghe An province, Viet Nam. The results revealed a collection of 139 species and 120 genera and 64 families. Depending on the species, all the plant or parts of the plant can be used for medical treatment, in which the plants whose leaves used account for the highest percentage of the total collection 51.1%, followed by  stem (17.9%), fruits (8.63%), the group of seeds, tubers, roots, flower and shells comprising the low proportion (1.44 to 3.60%) and the rest of buds and latex discovered only one species (0.72%).

Medicinal plants found in the study are used to treat 17 different groups of diseases,of which skin diseases make up 16.6%, followed by  weather-related diseases  (15.16%) and cancer at the lowest rate (0.72%). Among the medicinal plants discovered in the researched area, 6 species are listed in the 2007 Vietnam Red Data Book as endangered wildlife species.

TóM TắT

Kết quả nghiên cứu các loài thực vật sử dụng làm thuốc tại xã Thông Thụ và Hạnh Dịch huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An đã thu thập được 139 loa?i, 120 chi (giống) và 64 họ. Trong đó, có thể sử dụng cả cây hay một bộ phận của cây để làm thuốc tùy theo loài. Các loài cây sử dụng lá chiếm nhiều nhất (59,7% tổng số loài tìm thấy); thân (17,9%), quả (8,63%), tiếp theo là hạt, củ, rễ, hoa và vỏ với tỉ lệ thấp (1,44-3,60%; riêng ngọn cây và mủ chiếm chiếm tỉ lệ thấp nhất chỉ có 1 loài (0,72%).

Các loài cây thuốc tìm thấy được được dùng cứu chữa trị 17 nhóm bệnh khác nhau như bệnh ngoài da có 16,6% số loài điều tra, tiếp đến là bệnh do thời tiết chiếm 15,1% số loài và thấp nhất là nhóm bệnh chữa ung thư chỉ chiếm 0,72%. ở khu vực nghiên cứu có 6 loài cây thuốc được nghi trong Sách đỏ Việt Nam từ năm 2007.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...