Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 08 (2007) Trang: 95-104
Tải về

ABSTRACT

Ninety households were interviewed. Water samples were taken from 18 cement?walled and earthen wells in six research sites in April, June and August 2003 to analyze for  NH3T, NO3-, FeT, As,  pesticide residues (Thiodan and Basudin), Ecoli and Coliform.  Results from the study indicate that there is no agency monitoring the exploitation of the resource. Shallow groundwater in sand dunes in the study areas is mainly used for watering cash crops, and domestic consumption. Generally, the quality of shallow groundwater in sand dunes in the case study areas meets the Vietnamese standard for groundwater (TCVN 5944 - 1995) and drinking water (TCVN 5501-1991). However, there are some parameters such as total Iron, Nitrate, As, Ecoli and Coliform that did not meet the standards in the second (June 2003) and third (August 2003) stages of sampling.

Keywords: Shallow groundwater, sand dunes, water quality,MekongDelta and Tra Vinh province

Title: Present exploitation, utilization and quality of shallow groundwater in sand dunes in Tra Vinh province

TóM TắT

Chín mươi (90) hộ nông dân  đã  được phỏng vấn. Mẫu nước đã được thu  từ 18 giếng hộc và giếng đào thuộc 6  khu vực ở vùng nghiên cứu vào các tháng 4, tháng 6 và tháng 8  năm 2003 để phân tích các chỉ tiêu NH3T, NO3-, FeT, As, độ lưu tồn của nông dược, Ecoli và Coliform. Kết  quả nghiên cứu cho thấy rằng nước ngầm giồng cát ở các địa điểm nghiên cứu đang khai thác một cách triệt và chưa có một cơ quan ban ngành nào giám sát việc khai thác nguồn tài nguyên này. Nước ngầm giồng cát ở các địa điểm nghiên cứu  được sử dụng chủ yếu cho tưới hoa màu, và cung cấp nước sinh hoạt (ăn uống và tắm giặt) vào các tháng mùa khô. Chất lượng nước trong giồng cát ở vùng nghiên cứu, nhìn chung còn đạt tiêu chuẩn chất lượng nước ngầm (TCVN 5944 - 1995) và tiêu chuẩn chất lượng nước uống  (TCVN 5501-1991). Tuy nhiên, số thông số như Sắt tổng số, Nitrate, As, Ecoli và Coliform đã vượt tiêu chuẩn cho phép trong các đợt thu mẫu ở đầu (tháng 6) và  giữa mùa mưa (tháng 8).

Từ khóa: Nước ngầm, giồng cát, chất lượng  nước, Đồng bằng sông Cửu Long, Trà Vinh 

Các bài báo khác
Số 52 (2017) Trang: 104-112
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 187-196
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 94-100
Tải về
10 (2012) Trang: 133
Tạp chí: Công nghệ sinh học
(2011) Trang:
Tạp chí: Môi trường và TN sinh vật Khu ĐDSH rừng ngập mặn Cà Mau
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...