Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 69-74
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 19/06/2017

Ngày nhận bài sửa: 28/08/2017

Ngày duyệt đăng: 27/02/2018

 

Title:

Effect of stocking density and variety of foods in rearing dwarf snakehead fish fry (Channa gachua Hamilton, 1822)

Từ khóa:

Cá chành dục, Channa gachua, sinh trưởng, ương nuôi

Keywords:

Channa gachua, growth, larvae rearing, weight gain

ABSTRACT

This study was conducted to confirm properly rearing density and types of feed that Channa gachua larvae had high growth rate and survival. Experiment 1st:  fry fish were reared with three stocking density treatments (3 inds/L, 5 inds/L and 7 inds/L) in cisterns of 20 L. Experiment 2nd: fry fish were fed with three types of food (Moina-tubifex, Moina-small shrimp and Moina-commercial feed). All treatments were triplicates. The time of rearing was 28 days. The result showed that the density of 5 to 7 fishes/L got more efficiency on survival rate, length and weight gain. The fry fish fed Moina-tubifex showed a significantly (p<0.05) higher weight and length gain than those fed with Moina-small shrimp and Moina-commercial feed.

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm xác định mật độ và loại thức ăn phù hợp cho cá sinh trưởng tốt. Thí nghiệm 1: ương cá với 3 nghiệm thức mật độ (3 con/L, 5 con/L và 7 con/L) trên thùng xốp thể tích ương 20 L, mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Thí nghiệm 2: Ương cá với 3 nghiệm thức thức ăn (Moina-trùn chỉ, Moina-tép sông, Moina-TACN) được thực hiện trên thùng xốp thể tích ương 20 L và mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần, thời gian ương là 28 ngày. Kết quả ương cá cho thấy, mật độ 5-7 con/L cho hiệu quả ương tốt hơn về tỷ lệ sống và sự tăng trưởng về chiều dài và khối lượng; nghiệm thức thức ăn Moina-trùn chỉ cho cá sinh trưởng về khối lượng và chiều dài cao hơn có ý nghĩa (p<0,05) so với các nghiệm thức thức ăn còn lại.

Trích dẫn: Hồ Mỹ Hạnh, Bùi Minh Tâm và Dương Thúy Yên, 2018. Ảnh hưởng của mật độ và thức ăn trong ương cá chành dục (Channa gachua Hamilton, 1822) giai đoạn cá bột. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(1B): 69-74.

Các bài báo khác
Số 53 (2017) Trang: 18-23
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 27-34
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...