Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 27 (2013) Trang: 24-31
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 07/03/2013

Ngày chấp nhận: 20/08/2013

 

Title:

Isolation of IAA synthesis and nitrogen fixing bacterial strains associated with banana

Từ khóa:

Achromobacter sp., cô? đi?nh đa?m indole acetic acid, Pseudomonas aeruginosa, vi khuâ?n nô?i sinh

Keywords:

Achromobacter sp., endobacterial, indole acetic acid, nitrogen fixing, Pseudomonas aeruginosa

ABSTRACT

Application of bio-fertilizer has been interested in order to replace chemical fertilizers because biofertilizer could support high yield and keep the environment clean. In this research, 43 endobacterial strains were isolated from roots of banana planted in some provinces of Mekong delta such as Can Tho city, and Vinh Long, Ben Tre, Tra Vinh and Hau Giang provinces. Among them, 25 strains were isolated on NFb medium and 18 strains were isolated on Baz medium. The morphological characteristics of colonies were circular shape, raised elevation, smooth margin, milky white or pure white on NFb medium, white or yellow on Baz medium; almost bacterial cells had rod shape, motile, Gram negative. All strains were able to fix nitrogen and synthesized indole acetic acid (IAA). Two strains N5 and N12 had the highest ability of N-fixing with 3.16 àg/ml and 4,85 ppm of NH4+ concentration, respectively, while two strains D1 and D5 gave highest concentration of IAA at 3.16 àg/ml and 4.85 àg/ml, respectively. Comparing the nucleotide sequences in 16S ribosomal DNA with the gene bank database, the strain N12 was determined as Achromobacter sp. with 97% homogeneous level and the strain D1 was Pseudomonas aeruginosa with 94% homogeneous level.

TóM TắT

Sử dụng phân bón vi sinh để thay thế cho phân bón hóa học là vấn đề đang được quan tâm và chú ý vì phân bón vi sinh không những giúp nâng cao năng suất cây trồng mà còn thân thiện với môi trường. Trong nghiên cứu này, 43 dòng vi khuẩn nội sinh đã được phân lập từ rễ chuối trồng tại một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long như Cần Thơ, Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh và Hậu Giang. Trong số các dòng này có 25 dòng vi khuẩn được phân lập trên môi trường NFb và 18 dòng được phân lập từ môi trường Baz. Các dòng vi khuẩn có đặc điểm: Khuẩn lạc có dạng tròn, độ nổi mô, bìa nguyên, chủ yếu có màu trắng sữa hoặc trắng trong trên môi trường NFb và màu trắng hoặc vàng trên môi trường Baz, tế bào có chiều dài dao động trong khoảng 0,5-2,5 àm và chiều rộng dao động trong khoảng 0,5-2 àm, đa số hình que, chuyển động, Gram âm. Tất cả các dòng vi khuẩn phân lập được đều có khả năng tổng hợp chất kích thích tăng trưởng indole acetic acid (IAA) và cố định đạm. Khảo sát khả năng tổng hợp NH4+, các dòng N5 và N12 cho kết quả cao nhất với nồng độ NH4+ lần lượt là 3,16 àg/ml và 4,85 àg/ml. Trong khi đó các dòng vi khuẩn trên môi trường NFb cho kết quả tổng hợp IAA tốt hơn, hai dòng D1 và D5 cho kết quả cao nhất với nồng độ IAA lần lượt là 3,16 àg/ml và 3,07 àg/ml. So sánh mức độ tương đồng chuỗi nucleotide 16S rDNA, dòng N12 được xác định là vi khuẩn Achromobacter sp. với độ tương đồng 97%, dòng D1 là Pseudomonas aeruginosa với độ tương đồng 94%.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...