Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 32 (2014) Trang: 125-127
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 21/10/2013

Ngày chấp nhận: 30/06/2014

 

Title:

Diterpenoid and flavonoid from the leave of Annona glabra L. (Anonaceae)

Từ khóa:

Annona glabra, diterpenoid, flavonoid

Keywords:

Annona glabra, diterpenoid, flavonoid

ABSTRACT

From the hexane and ethyl acetate fractions of leaves of Annona glabra L., two compounds were isolated by column chromatography. The structures of these compounds were characterized as 8(14),15-pimaradien-18-oic acid (1),and  quercetin (2) based on 1D and 2D NMR spectroscopic methods.

TóM TắT

Từ phân đoạn hexane và ethyl acetate lá Bình bát nước (Annona glabra L.) hai hợp chất đã được phân lập và xác định cấu trúc là 8(14), 15-pimaradien-18-oic (1) acid và  quercetin (2). Cấu trúc các hợp chất được xác định dựa trên các phổ 1D và 2D NMR.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...