Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1957 (2021) Trang:
Tạp chí: Journal of Physics: Conference Series

Recently, STEM education has emphasized in many countries including Vietnam
because of its’ benefits. To prepare for effective STEM education instruction, the role of
education universities in training pre-service teachers is concerned. To support training of STEM
teaching instruction in classrooms for pre-service teachers, it is necessary to know their
conceptualization of STEM conception and differences of their views with in-service teachers’
conceptions so that pre-service teachers work more effectively in their internship and near future
in schools. However, little has been reported on how pre-service teachers are conceptualizing
STEM education, and differences between pre-service teachers and in-service teachers’ STEM
education conception who have more experiences in real classrooms in Mekong, Delta, Vietnam.
In this study, to explore their STEM conception, an open-ended survey collecting both textual
and visual responses was given to 100 in-service teachers from 10 schools in Can Tho city and
185 pre-service teachers of the Physics teacher education program, Can Tho University,
Vietnam. The findings showed that both in-service teachers and pre-service teachers keep
various ideas about STEM conception. They have both similarities and differences in
conceptualization.


Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...