Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 24b (2012) Trang: 77-83
Tải về

ABSTRACT

Language learning strategies are critically important for English learners to enhance the activeness and self-directedness in their learning process (Oxford, 1990). In order to meet the demand from the policy of improving the English proficiency of Vietnamese learners in the 21st century, the application of language learning strategies into English classes in tertiary context is noteworthy. After researching meticulously on the Internet and in Learning Resource Center of Can Tho University (CTU, Vietnam) about the relations between different backgrounds (in terms of knowledge, academic training process, learning experience) and learning behaviors, the researchers withdrew a conclusion that there is little research in this field; thus, this current study aims at investigating the regional differences in language learning strategy uses of 409 pre-imtermediate language learners of CTU who come from 20 different regions of Vietnam.  The 50-item Strategy Inventory for Language Learning (SILL) (Oxford, 1990) was employed to examine the level of language learning strategy uses of the participants. On the basis of the findings, pedagogical implications will be suggested for teaching and learning English in CTU in the future.

Keywords: Language learning strategies, SILL region, Can Tho University

Title: Regional differences in language learning strategy use of non-English major students at Can Tho University

TóM TắT

Chiến thuật học ngoại ngữ được đánh giá có vai trò vô cùng quan trọng trong việc nâng cao tính năng động và tính tự quản trong tiến trình học của người học tiếng Anh (Oxford, 1990). Nhằm đáp ứng yêu cầu của chính sách nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh của người Việt Nam trong thế kỉ 21, việc áp dụng các chiến lược học ngoại ngữ vào các lớp ngoại ngữ ở môi trường Đại học sẽ giúp người học trở nên năng động và biết quản lý việc học của bản thân. Sau quá trình tìm kiếm tỉ mỉ trên mạng Internet và ở Trung Tâm Học Liệu trường Đại học Cần Thơ, Việt Nam về mối tương quan giữa các nền tảng cá nhân (xét về kiến thức, tiến trình giáo dục ? đào tạo, kinh nghiệm học tập) và hành vi học tập, nhóm tác giả rút ra kết luận rằng có ít nghiên cứu về lĩnh vực trên; do đó, bài nghiên cứu này nhằm điều tra sự khác nhau về vùng miền trong việc sử dụng chiến lược học ngoại ngữ của 409 người học có trình độ tiếng Anh tiền trung cấp của đại học Cần Thơ, đến từ 20 vùng miền khác nhau của Việt Nam. Bảng đánh giá các chiến lược học ngoại ngữ?(Strategy Inventory for Language Learning - SILL) gồm 50 câu hỏi (Oxford, 1990) đã được sử dụng để kiểm tra mức độ sử dụng chiến thuật học ngoại ngữ của các sinh viên tham gia vào nghiên cứu. Dựa trên những kết quả nghiên cứu tìm được, những đề xuất về giáo dục sẽ được nêu lên để giúp cải thiện việc dạy và học tiếng Anh ở trường Đại học Cần Thơ trong thời gian sắp tới.

Từ khóa: Chiến thuật học ngoại ngữ, SILL, vùng miền, Đại học Cần Thơ

Các bài báo khác
Số 24b (2012) Trang: 100-107
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 104-109
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 132-137
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 42-49
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 62-66
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...