Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 39 (2015) Trang: 57-65
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 16/04/2015

Ngày chấp nhận: 17/08/2015

Title:

Recyclying polyethylene terephthalate (PET) and its applications

Từ khóa:

Polyethylene terephthalate (PET), tái chế, ứng dụng

Keywords:

Polyethylene terephthalate (PET), recycle, applications

ABSTRACT

PET is one of the common types of materials which are widely used in many fields with a significant growth rate. With a wide range of uses, PET almost replaces the traditional materials such as wood, ceramic, and glass. However, due to the increasing assumption of PET and its short life cycle, the amount of PET waste thrown into the environment is very large every year. Therefore, recycling or re-use of PET waste is essential to prevent environmental pollution and reduce the natural resources exploration. Study on PET recycling methods and applications of recycled PET is a matter of concern today.

TÓM TẮT

Polyethylene terephthalate (PET) là một trong những loại vật liệu phổ biến được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực với tốc độ tăng rất nhanh. Với phạm vi sử dụng rộng, PET hầu như dần thay thế các loại vật dụng truyền thống khác như gỗ, sứ, thủy tinh... Vì mức độ tiêu thụ nhựa PET ngày càng nhiều, vòng đời sử dụng tương đối ngắn nên hàng năm lượng rác thải từ nhựa PET thải ra môi trường là rất lớn. Do vậy, việc ứng dụng công nghệ tái chế hoặc tái sử dụng nhựa PET phế thải là hết sức cần thiết, góp phần ngăn ngừa ô nhiễm môi trường, đồng thời hạn chế khả năng khai thác nguồn tài nguyên. Việc tìm hiểu các phương pháp tái chế PET cũng như khả năng, phạm vi ứng dụng PET tái chế là vấn đề cần quan tâm nhất hiện nay.

Các bài báo khác
Tập 56, Số 3 (2020) Trang: 1-8
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 40-45
Tải về
(2016) Trang: 156-162
Tạp chí: ELEVENTH JOINT CANADA-JAPAN WORKSHOP ON COMPOSITES FIRST JOINT CANADA-JAPAN-VIETNAM WORKSHOP ON COMPOSITES
(2014) Trang: 396
Tạp chí: 7th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology, IWAMSN 2014
1 (2013) Trang: 80
Tạp chí: The International Joint Symposium between CTU and NTUST
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...