Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 40 (2015) Trang: 7-14
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận:09/01/2015

Ngày chấp nhận: 28/10/2015

Title:

Technical efficiency analysis for white leg shrimp farms in Ninh Hoa town, Khanh Hoa province

Từ khóa:

Hiệu quả kỹ thuật, đường biên ngẫu nhiên, màng dữ liệu, tôm he chân trắng

Keywords:

Technical efficiency, stochastic production frontier, data envelopement analysis, white leg shrimp

ABSTRACT

This study analyzedthe technical efficiency for commercial white shrimp ponds in 248 households from Ninh Hoa town, Khanh Hoa province by Data Envelopment Analysis (DEA) method followed the minimizing input oriented and Stochastic Production Frontier (SPF) model. The results indicated that technical efficiency score of the whiteleg shrimp farmsusing SPF method varied from 0.1764 to 0.9504 with an average value of 0.6867. By DEA_VRS method, the technical efficiency score ranged from 0.001 to 1.000 with an average value of 0.7192.Labor, breeding and other variable costs also affected production, therefore farmers need to use these factors properly in shrimp farming.This is a positive sign to find out solutions and sustainable development for white shrimp farming in Ninh Hoa town, Khanh Hoa province.   

TÓM TẮT

Nghiên cứu phân tích hiệu quả kỹ thuật cho các ao nuôi tôm he chân trắng thương phẩm tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa bằng phương pháp phân tích màng dữ liệu (DEA) theo mô hình tối thiểu hóa đầu vào và phương pháp đường biên ngẫu nhiên (SPF). Nghiên cứu được tiến hành năm 2012 với 248 hộ nuôi tôm he chân trắng tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Kết quả chỉ ra rằng hệ số hiệu quả kỹ thuật của các hộ nuôi tôm thẻ chân trắng tại thị xã Ninh Hòa theo phương pháp SPF biến động từ 0,1764 đến 0,9504 với giá trị trung bình là 0,6867. Theo phương pháp DEA_VRS, hệ số hiệu quả kỹ thuật biến động từ 0,001 đến 1,000 với giá trị trung bình là 0,7192. Các yếu tố lao động, con giống, chi phí biến đổi khác có ảnh hưởng tới sản lượng, vì vậy người nông dân cần sử dụng cân đối và hợp lý các yếu tố này vào sản xuất nuôi tôm, đây là một dấu hiệu khả quan để tìm ra những giải pháp và hướng phát triển bền vững cho nghề nuôi tôm he chân trắng tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

 

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...