Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 10 (2008) Trang: 72-81
Tác giả: Nguyễn Quang Huy,
Tải về

ABSTRACT

Through the field surveys on  Mango, Longan, Pomelo, Rose aple and Milk fruit at Can Tho city and its neighbor areas from 7/2005 to 3/2006, 11 species of loopers, which are 7 geometrids and 4 noctuids, have been recorded. Their main targets are flowers and young leaves. Seven of these species were recorded on Longan, 4 on Mango, 1 on Rose aple, 2 on Milk fruit and 2 on Pomelo. The two most important polyphagous species are Comibaena sp. and Thalassodes falsaria. They both have short a life cycle and yet have made tremendous damage on Longan and Mango.  

Keywords: fruit trees, looper, caterpillar, Geometridae, Noctuidae, species, Mango, Longan, Rose aple, Milk fruit and Pomelo, life cycle

Title: Loopers (Lepidoptera) on fruit trees at Can Tho city and its neigbor areas: species, morphology and biological characteristics of some common ones

TóM TắT

Đề tài được thực hiện từ tháng 7/2005 - 3/2006 trên Xoài, Nhãn, Bưởi, Vú sữa, Mận tại thành phố Cần Thơ và vùng phụ cận với phương pháp điều tra ngoài đồng và khảo sát trong phòng thí nghiệm. Kết quả ghi nhận thành phần sâu đo rất phong phú, gồm 11 loài thuộc 2 họ (7 loài thuộc họ Geometridae  và 4 loài thuộc họ Noctuidae). Tất cả các loài phát hiện đều ăn  bông và lá non. Trên Nhãn có 7 loài, Xoài  4 loài , Bưởi 2 loài, Vú sửa 2 loài và mận 1 loài. Có 3 loài thuộc nhóm đa ký chủ. Trong 11 loài được phát hiện, chỉ có 2 loài gây hại quan trọng, bao gồm: Comibaena sp., Thalassodes falsaria. Cả hai loài này đều có có  chu kỳ sinh trưởng ngắn và khả năng ăn phá mạnh, thường hiện diện với mật số cao trên bông của Nhãn và Xoài.

Từ khóa: cây ăn trái, sâu đo, geometridae, noctuidae, loài, vòng đời, sinh học, Xoài, Nhãn, Mận, Vú sữa, Bưởi 

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...