Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 10 (2008) Trang: 41-50
Tải về

ABSTRACT

The Complete oxidation of p-xylene in the presence of H2O and H2S has been investigated. Its physico-chemical properties of metallic oxide catalysts have been examined from nitro isotherm adsorption at 77K (the BET method), pulse titration analysis, and temperature program reduction. The results showed that the ideal crystal size causing high conversion of p-xylene was 135-325A0. When this value was too high, the p-xylene conversion reduced dramatically. In addition, Al2O3 and MnO2 did not affect structures of catalysts, but they have a very important role in preventing the reductions of metallic oxides.

Keywords: metallic oxide catalysts, activity, stability, structures

Title: Investigation of physico-chemical properties of metallic oxide catalysts for complete oxidation

TóM TắT

Các tính chất hóa lý của xúc tác trước phản ứng và sau phản ứng trong các điều kiện khác nhau: không có tạp chất, có hơi nước, và có khí H2S được nghiên cứu bằng các phương pháp BET (BRUNAUER-EMMETT-TELLER), chuẩn độ xung, khử chương trình nhiệt độ (TPR).  Kết quả nghiên cứu cho thấy xúc tác có hoạt tính cao khi kích thước tinh thể đạt giá trị tối ưu 135-325A0. Nguyên nhân giảm hoạt tính của xúc tác là do các ion kim loại trong xúc tác bị khử tạo nên những tinh thể có kích thước quá lớn. Chất mang không ảnh hưởng đến cấu trúc của xúc tác mà có vai trò quan trọng trong việc cản trở quá trình khử các oxit kim loại trong xúc tác làm cho xúc tác có độ bền làm việc cao.

Từ khóa: xúc tác oxit kim loại, hoạt tính, độ bền, cấu trúc

Các bài báo khác
(2013) Trang: 28
Tạp chí: Young Belgium Magnetic Resonance Scientist 2013, 2nd-3rd December 2013, Blankenberge - Belgium
(2013) Trang:
Tạp chí: XIVth International Conference on Biological Inorganic Chemistry, Grenoble-France 22-27 July 2013
(2012) Trang:
Tạp chí: Chemistry conference for young scientists 2012 - ChemCYS2012, Blankenberge, Belgium 1-2 March 2012
(2012) Trang:
Tạp chí: Young Belgian Magnetic Resonance Scientist Symposium YBNMRS 2012 - Spa, Belgium 26-27 November 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...