Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 10 (2008) Trang: 31-40
Tải về

ABSTRACT

Anthracnose disease samples of mango and durian were collected in Tien Giang, Dong Thap, Vinh Long, An Giang, Soc Trang, Can Tho, Tra Vinh and Ca Mau province, then isolated into 105 fungal isolates (73 isolates from mango and 32 isolates from durian) and studied their biological characteristics. Based on the species classification criteria of Sutton (1980), Simmonds (1965),  Mordue (1971), Swart (1999) and CABI (2003), two Colletotrichum species were identified as Colletotrichum acutatum and Colletotrichum gloeosporioides and another species was not identified, called Colletotrichum sp. C. acutatum caused anthracnose only on foliage, flowers and fruits of mango; C. gloeosporoides  damaged not only on mango but also on durian.

Among six fungicides selected for in-vitro testing, Nustar 40 EC, Carban 50 SC, Copper-B 75 WP, Score 250 ND and Ridomil 68 WP gave high toxicity to all three Colletotrichum species.

Keywords: Colletotrichum acutatum, Colletotrichum gloeosporioides, mango, durian, classification,  fungicides,  anthracnose

Title: Classification to Species of Colletotrichum Isolates, Causal Agent of Anthracnose Disease on Mango and Durian in TheMekongDelta and Test for

            Effectiveness of Six Fungicides to the fungal species

TóM TắT

Một trăm lẻ năm chủng nấm gây bệnh thán thư trên xoài (73 chủng) và sầu riêng (32 chủng), được phân lập từ các mẫu bệnh thu thập tại các tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Sóc Trăng, Cần Thơ, Cà Mau và Trà Vinh; và được khảo sát các đặc tính sinh học. Dựa trên đặc tính sinh học và bảng phân loài của Sutton (1980), Simmonds (1965),  Mordue (1971), Swart (1999) và  CABI (2003), đã xác định được tên hai loài nấm là Colletotrichum acutatumColletotrichum gloeosporioides và một loài nấm còn lại chưa xác định được tên là Colletotrichum sp.. Loài C. acutatum chỉ gây hại trên lá, hoa và trái xoài. Loài C. gloeosporioides gây hại trên xoài lẫn sầu riêng.

Kết quả khảo sát hiệu quả in ? vitro của sáu loại thuốc sát khuẩn lên các nhóm nấm cho thấy, có năm loại thuốc có hiệu quả đối với các chủng nấm gây bệnh thán thư trên xoài và sầu riêng tại ĐBSCL là Nustar 40 EC, Carban 50 SC, Copper ? B 75 WP, Score 250 ND và Ridomil 68 WP.

Từ khóa: : Colletotrichum acutatum, Colletotrichum gloeosporioides, sự phân loại,  thuốc trừ nấm, bệnh thán thư

 


Vietnamese | English






 
 
Vui lòng chờ...