Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 12 (2009) Trang: 91-100
Tải về

ABSTRACT

Nowadays,Vietnamis on the general trend to the global integration and development. The education and training inMekongDelta positive has had positive changes and has been facing both opportunities and challenges. The problem is that how the quality of education including the teaching and learning on chemistry in high schools belonging toMekongDelta has achieved in the comparison to the other regions of the country. This article focuses on the general evaluation on both sides of the quality of the teaching and learning and the teaching method renovation on chemistry in high schools. It is a hope that from these result, educators will understand current status of educational quality and propose solutions to upgrading the quality of the education and training in the region, where has a large human resource for implementing the industrialization and modernization of the country.

Keywords: Teaching and learning on chemistry, the quality of education and training, average ratio in comparison of Mekong Delta to the whole country, the average gap of score of two examinations

Title: The Quality of Teaching and Learning Chemistry in High Schools inMekongDelta

TóM TắT

Trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay của đất nước, giáo dục và đào tạo vùng đồng bằng sông Cửu Long đã có những chuyển biến tích cực, đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức, điều đặc biệt đáng quan tâm hàng đầu là chất lượng giáo dục trung học phổ thông mà trong đó có việc dạy - học môn hóa học đã đạt được những thành tựu như thế nào so với các vùng, miền khác trong cả nước. Bài viết này nhằm mục đích đánh giá tổng thể bức tranh ?hai màu? về chất lượng dạy - học và đổi mới phương pháp dạy học môn hóa học ở trường trung học phổ thông vùng đồng bằng sông Cửu Long; nhờ đó các nhà giáo dục có nhận định đúng đắn về thực trạng dạy và học, tìm ra các biện pháp khả thi để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục ? đào tạo của vùng đất đầy tiềm năng, đáp ứng được nhu cầu cung cấp nguồn nhân lực để thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.  

Từ khóa: việc dạy - học môn hóa học; chất lượng giáo dục ? đào tạo; tỉ lệ trung bình ĐBSCL so với cả nước; chất lượng dạy học môn hóa học

Các bài báo khác
Số 12 (2009) Trang: 75-82
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...