Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 08 (2007) Trang: 38-46
Tải về

ABSTRACT

This study was conducted from January to April 2007 aiming to describe and analyse the value chain of white clam industry ((Meretrix lyrata hay lyrate asiatic hard clam), and its focus was the marketing of hard clam in Tra Vinh province in relation to the other provinces. Major value chain actors in this study were: seed suppliers, grow-out farmers, food-size hard clam traders, and processors, as well as restaurants and supper markets. Technical-economic efficiencies of these actors were clarified in association with the analysis of their perception. This study also helps to produce major feasible solutions to support the organisation of a long term production and marketing of the grow-out farms in Tra Vinh and other coastal province in the south ofVietnamwith regards given to the community participation, poverty alleviation, fluctuation of cultured area, production, and value added.

Keywords: Hard clam, supply chain, Tra Vinh province

Title:    Marketing study to support the development of hard clam industry in Tra Vinh province in relation to the southern coastal provinces

TóM TắT

Nghiên cứu này được thực hiện từ tháng 1 tới tháng 4 năm 2007 nhằm mô tả và phân tích chuỗi ngành hàng nghêu trắng (Meretrix lyrata hay lyrate asiatic hard clam), tập trung vào thị trường nghêu ở tỉnh Trà Vinh trong mối liên quan với các tỉnh khác. Các tác nhân chủ yếu tham gia thị trường bao gồm: người cung cấp giống, cơ sở nuôi nghêu, thương lái nghêu thịt, các nhà máy chế biến có thu mua, chế biến - xuất khẩu các sản phẩm nghêu và một số siêu thị. Hiệu quả kinh tế - kỹ thuật của các tác nhân tham gia ngành hàng này được làm rõ cùng với việc phân tích nhận thức của họ. Nghiên cứu này cũng giúp đưa ra những giải pháp cơ bản để hỗ trợ việc tổ chức việc sản xuất và tiêu thụ nghêu dài hạn ở tỉnh Trà Vinh và các tỉnh ven biển phía Nam với những lưu ý về sự tham gia của cộng đồng, xóa đói giảm nghèo, biến động về diện tích và sản lượng cũng như giá trị gia tăng.

Từ khóa: Nghêu trắng, chuỗi ngành hàng, tỉnh Trà Vinh

Các bài báo khác
Số 11a (2009) Trang: 347-359
Tải về
161 (2013) Trang: 139
Tác giả: Lê Xuân Sinh
Tạp chí: Tạp chí Thương mại thủy sản (số 161/2013; ISSN 1859-1175) Trang 139-145
203 (2012) Trang: 78
Tác giả: Lê Xuân Sinh
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Lê Xuân Sinh
Tạp chí: Climate Change Adatation …
148 (2012) Trang: 82
Tác giả: Lê Xuân Sinh
Tạp chí: Thương mại thủy sản
9 (2012) Trang: 68
Tác giả: Lê Xuân Sinh
Tạp chí: VietFish
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Lê Xuân Sinh
Tạp chí: Chương trình cải thiện nuôi tôm …
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Lê Xuân Sinh
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Lê Xuân Sinh
Tạp chí: RSCIP
1 (2011) Trang: 554
Tạp chí: Nghề cá sông Cửu Long
(2011) Trang:
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
(2010) Trang:
Tác giả: Lê Xuân Sinh
Tạp chí:
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...